SFS 2013:477 Förordning om ändring i förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut

130477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:820) om statligt
stöd till kreditinstitut;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:820) om statligt stöd till

kreditinstitut ska ha följande lydelse.

9 §

1

Av artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föl-

jer att statligt stöd ska anmälas till Europeiska kommissionen för godkän-
nande innan det får verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 12 §
första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:839.

SFS 2013:477

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013