SFS 2013:478 Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

130478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1272) om
Swedfund International AB:s stöd till små och
medelstora svenska företags investeringar i
Swedfunds samarbetsländer;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2008:1272) om Swedfund

International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar
i Swedfunds samarbetsländer ska ha följande lydelse.

8 §

1

I fråga om upphävande och återkrav av stöd enligt denna förordning

gäller 17 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:754. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2013:478

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013