SFS 2013:479 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

130479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:689) om statligt
stöd till solceller;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till

solceller ska ha följande lydelse.

2 §

1

Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas till

privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation
av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för åtgärder
som har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av Euro-
peiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad.

Stöd till företag lämnas i enlighet med de förutsättningar som följer av

kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma
marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsför-
ordning).

Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009

och slutförts senast den 31 december 2016.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:971.

SFS 2013:479

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013