SFS 2013:480 Förordning om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

130480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:938) om statligt
stöd till åtgärder för produktion, distribution och
användning av biogas och andra förnybara gaser;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:938) om statligt stöd till

åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra för-
nybara gaser ska ha följande lydelse.

3 §

1

Stöd lämnas i enlighet med de förutsättningar som följer av kommissio-

nens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008.

Stöd får lämnas som ett engångsbidrag om det finns medel. Stöd får inte

lämnas för projekt som fått annat offentligt stöd eller som har fått stöd av
Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1124.

SFS 2013:480

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013