SFS 2013:481 Förordning om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

130481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt
stöd till energikartläggning;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:1577) om statligt stöd

till energikartläggning ska ha följande lydelse.

3 §

Stöd lämnas i enlighet med de förutsättningar som följer av kommissio-

nens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008.

Stöd enligt denna förordning får lämnas endast om det finns medel. Stöd

får inte lämnas för en energikartläggning som fått annan offentlig finansiering
eller som finansierats av Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:481

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013