SFS 2013:482 Förordning om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

130482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1080) med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2010:1080) med instruktion

för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska ha följande
lydelse.

16 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)

och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

I fråga om statligt stöd till näringslivet ska myndigheten tillämpa kommis-

sionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och
18�20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2013:482

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013