SFS 2013:484 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

130484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:872) om statlig
finansiering genom regionala utvecklingsbolag;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2012:872) om statlig finan-

siering genom regionala utvecklingsbolag ska upphöra att gälla vid utgången
av juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:484

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013