SFS 2013:485 Förordning om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

130485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:972) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:972) med instruktion för

Ekobrottsmyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

1

Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål.

1. Mål som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen
(2005:551).

2. Mål som avser 9 kap. 1–3 §§ brottsbalken, om gärningen rör EU:s finan-

siella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken.

3. Mål som avser lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid

handel med finansiella instrument.

4. Mål som avser lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk

vid handel med grossistenergiprodukter.

5. Mål vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom om

finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.

6. Mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten med hän-

syn främst till att målen rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har
nationell utbredning eller internationell anknytning eller är av principiell na-
tur eller av stor omfattning. Sådana mål får övertas av Ekobrottsmyndigheten
efter framställning från Åklagarmyndigheten.

Mål som avses i första stycket 1–5, och som 3 eller 5 § förordningen

(2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen
m.m. är tillämplig på eller mål som rör brott av anställda inom Åklagarmyn-
digheten eller Ekobrottsmyndigheten, handläggs dock vid Åklagarmyndighe-
ten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första stycket och annan

brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagarmyndig-
het där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

Är det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren.

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2013.

1 Senaste lydelse 2013:243.

SFS 2013:485

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:485

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)