SFS 2013:487 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

130487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
dels att 4 kap. 18 och 38 §§, 5 kap. 2 § samt 9 kap. 2 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 9 b och

9 c §§, av följande lydelse.

4 kap.

9 b §

Sjöpersonal som arbetar som fartygskock ombord på fartyg i mer vid-

sträckt fart än inre fart som har en besättning om tio eller fler ska ha certifikat
som fartygskock.

9 c §

Sjöpersonal som hanterar livsmedel ombord på fartyg i mer vidsträckt

fart än inre fart som har en besättning om färre än tio ska ha intyg om utbild-
ning i livsmedelshygien och personlig hygien samt i handhavande och förva-
ring av livsmedel ombord på fartyg.

18 §

1

Besättningsmedlemmarna på handelsfartyg, traditionsfartyg och fis-

kefartyg ska uppfylla de krav på syn och hörsel som anges i Transportstyrel-
sens föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen (1979:38) om
läkarintyg för sjöfolk. Att kraven är uppfyllda ska styrkas med ett läkarintyg
som inte får vara äldre än 4 år när det gäller besättningsmedlemmar på han-
delsfartyg i inre fart, traditionsfartyg eller fiskefartyg och inte äldre än 2 år
när det gäller besättningsmedlemmar på övriga handelsfartyg.

38 §

2

Kravet i 3 kap. 16 § första stycket fartygssäkerhetslagen (2003:364)

gäller inte fartyg som går i inre fart.

Medgivande enligt 3 kap. 16 § andra stycket fartygssäkerhetslagen lämnas

av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
1. fartygs bemanning,
2. att säkerhetsbesättning ska fastställas även för andra fartyg än sådana

som avses i 3 kap. 10 § samma lag,

1 Senaste lydelse 2008:1144.

2 Senaste lydelse 2010:1603.

SFS 2013:487

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:487

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt

(bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning enligt
3 kap. 10 § samma lag, och

4. behörighet att föra fartyg eller att ha befattning på fartyg samt avgifter

till staten för prövning av ansökan om behörighetsbevis och annan ärende-
handläggning som avser rätt att föra fartyg eller tjänstgöra på fartyg.

5 kap.

2 §

På varje fartyg ska fartygssäkerhetslagen (2003:364) och denna för-

ordning samt arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen
(1977:1166) och 2006 års sjöarbetskonvention finnas tillgängliga för dem
som utför fartygsarbete. Detsamma gäller i fråga om andra författningar som
har utfärdats med stöd av dessa lagar eller förordningar och som rör den verk-
samhet som bedrivs på fartyget.

9 kap.

2 §

3

Transportstyrelsen får genom avtal uppdra åt en erkänd organisation att

utföra de uppgifter som anges i 1 §.

Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med

vilka organisationer som avtal har träffats och upplysa Europeiska kommis-
sionen om det fullständiga innehållet i avtalen. Om en organisations befogen-
heter tillfälligt dras in eller återkallas, ska Transportstyrelsen utan dröjsmål
underrätta kommissionen och övriga medlemsstater i unionen om detta. När
det gäller utfärdande och förnyelse av sjöarbetscertifikat ska Transportstyrel-
sen även upplysa Internationella arbetsbyrån om vilka organisationer styrel-
sen träffat avtal med.

Transportstyrelsen ska även utöva den tillsyn som anges i artikel 9 och

vidta de åtgärder som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och stan-
darder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg
och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed.

Denna förordning träder i kraft den 20 augusti 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:552.