SFS 2013:493 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

130493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 42 och 75 §§ förordningen (2000:308) om fastig-

hetsregister ska ha följande lydelse.

42 §

1

Inskrivningsdelen ska innehålla uppgifter om

1. lagfart,
2. tomträttsupplåtelse,
3. tomträttsinnehav,
4. inteckningar m.m.,
5. anteckningar, och
6. äldre förhållanden.
Dessutom ska det för varje fastighet redovisas datum för senaste inskriv-

ningsdag för vilken samtliga beslut och anteckningar har förts in i registret
(aktualitetsdatum).

Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivningsärende ska föras in i in-

skrivningsdelen om beslutet innebär att en ansökan eller en anmälan bifalls,
förklaras vilande eller avslås. �ven beslut om uppskov och avvisning ska
föras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap.
12 § jordabalken eller 3 § lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskriv-
ningar i fastighetsregistret ska dock inte föras in i inskrivningsdelen.

75 §

2

Lantmäterimyndigheten ska underrätta inskrivningsmyndigheten och

Skatteverket om ändring i allmänna delen som rör indelningen i fastigheter el-
ler som medför ny beteckning för en fastighet.

Innebär en fastighetsreglering att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elek-

trisk kraft som har inskrivits i fastighetsregistrets inskrivningsdel förändras
eller upphör att gälla i en viss fastighet, ska lantmäterimyndigheten genast un-
derrätta inskrivningsmyndigheten om detta, när uppgift om fastighetsbild-
ningsbeslutet har förts in i fastighetsregistrets allmänna del.

Lantmäterimyndigheten ska underrätta inskrivningsmyndigheten om den

gör en anteckning enligt 4 kap. 11 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Uppgifter enligt denna paragraf ska framställas av Lantmäteriet och över-

lämnas till berörd myndighet av Lantmäteriet.

1 Senaste lydelse 2011:60.

2 Senaste lydelse 2008:687.

SFS 2013:493

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:493

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)