SFS 2013:493 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

130493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EFNCGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EFNCGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:EFNCGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EFNCGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EFNCGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EFNCGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2000:308) om <br/>fastighetsregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 42 och 75 �� f�rordningen (2000:308) om fastig-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hetsregister ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>42 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Inskrivningsdelen ska inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. lagfart, <br/>2. tomtr�ttsuppl�telse, <br/>3. tomtr�ttsinnehav, <br/>4. inteckningar m.m., <br/>5. anteckningar, och<br/>6. �ldre f�rh�llanden.<br/>Dessutom ska det f�r varje fastighet redovisas datum f�r senaste inskriv-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ningsdag f�r vilken samtliga beslut och anteckningar har f�rts in i registret<br/>(aktualitetsdatum). </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivnings�rende ska f�ras in i in-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">skrivningsdelen om beslutet inneb�r att en ans�kan eller en anm�lan bifalls,<br/>f�rklaras vilande eller avsl�s. �ven beslut om uppskov och avvisning ska<br/>f�ras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap.<br/>12 � jordabalken eller 3 � lagen (2013:488) om f�rnyelse av vissa inskriv-<br/>ningar i fastighetsregistret ska dock inte f�ras in i inskrivningsdelen.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>75 �</b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Lantm�terimyndigheten ska underr�tta inskrivningsmyndigheten och</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Skatteverket om �ndring i allm�nna delen som r�r indelningen i fastigheter el-<br/>ler som medf�r ny beteckning f�r en fastighet.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Inneb�r en fastighetsreglering att nyttjander�tt, servitut eller r�tt till elek-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">trisk kraft som har inskrivits i fastighetsregistrets inskrivningsdel f�r�ndras<br/>eller upph�r att g�lla i en viss fastighet, ska lantm�terimyndigheten genast un-<br/>derr�tta inskrivningsmyndigheten om detta, n�r uppgift om fastighetsbild-<br/>ningsbeslutet har f�rts in i fastighetsregistrets allm�nna del.</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Lantm�terimyndigheten ska underr�tta inskrivningsmyndigheten om den</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�r en anteckning enligt 4 kap. 11 a � fastighetsbildningslagen (1970:988).</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter enligt denna paragraf ska framst�llas av Lantm�teriet och �ver-</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnas till ber�rd myndighet av Lantm�teriet.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:60.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2008:687.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:493</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:493</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 42 och 75 �� f�rordningen (2000:308) om fastig-

hetsregister ska ha f�ljande lydelse.

42 �

1

Inskrivningsdelen ska inneh�lla uppgifter om

1. lagfart,
2. tomtr�ttsuppl�telse,
3. tomtr�ttsinnehav,
4. inteckningar m.m.,
5. anteckningar, och
6. �ldre f�rh�llanden.
Dessutom ska det f�r varje fastighet redovisas datum f�r senaste inskriv-

ningsdag f�r vilken samtliga beslut och anteckningar har f�rts in i registret
(aktualitetsdatum).

Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivnings�rende ska f�ras in i in-

skrivningsdelen om beslutet inneb�r att en ans�kan eller en anm�lan bifalls,
f�rklaras vilande eller avsl�s. �ven beslut om uppskov och avvisning ska
f�ras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap.
12 � jordabalken eller 3 � lagen (2013:488) om f�rnyelse av vissa inskriv-
ningar i fastighetsregistret ska dock inte f�ras in i inskrivningsdelen.

75 �

2

Lantm�terimyndigheten ska underr�tta inskrivningsmyndigheten och

Skatteverket om �ndring i allm�nna delen som r�r indelningen i fastigheter el-
ler som medf�r ny beteckning f�r en fastighet.

Inneb�r en fastighetsreglering att nyttjander�tt, servitut eller r�tt till elek-

trisk kraft som har inskrivits i fastighetsregistrets inskrivningsdel f�r�ndras
eller upph�r att g�lla i en viss fastighet, ska lantm�terimyndigheten genast un-
derr�tta inskrivningsmyndigheten om detta, n�r uppgift om fastighetsbild-
ningsbeslutet har f�rts in i fastighetsregistrets allm�nna del.

Lantm�terimyndigheten ska underr�tta inskrivningsmyndigheten om den

g�r en anteckning enligt 4 kap. 11 a � fastighetsbildningslagen (1970:988).

Uppgifter enligt denna paragraf ska framst�llas av Lantm�teriet och �ver-

l�mnas till ber�rd myndighet av Lantm�teriet.

1 Senaste lydelse 2011:60.

2 Senaste lydelse 2008:687.

SFS 2013:493

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:493

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

;