SFS 2013:494 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

130494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IDOLOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IDOLOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IDOLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IDOLOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:15px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IDOLOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:15px;font-family:IDOLNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i inskrivningsf�rordningen (2000:309);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till inskrivningsf�rordningen (2000:309) ska</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:342px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2008:852.</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiftslista</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft10"> Kr</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Bevis eller underr�ttelse om inskrivningsmyndighetens beslut r�rande<br/>fastighet eller tomtr�tt </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">varigenom ans�kan om lagfart eller om inskrivning av tomtr�tt har <br/>bifallits eller f�rklarats vilande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825<br/>i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis p� s�dan <br/>handling, om �rendet g�ller utstr�ckning, neds�ttning eller relaxation. . 825<br/>i form av pantbrev eller vilandebevis i �vriga fall . . . . . . . . . . . . . . . . . 375<br/>om inskrivning av f�rklaring som avses i 2 kap. 3 � jordabalken. . . . . . 825<br/>om anteckning om intresseanm�lan enligt lagen (1982:352)<br/>om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r ombildning till bostadsr�tt eller <br/>kooperativ hyresr�tt eller lagen (1985:658) om arrendatorers <br/>r�tt att f�rv�rva arrendest�llet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825<br/>om anteckning om st�llf�retr�dare enligt 2 � lagen (1989:31)<br/>om f�rvaltning av vissa sam�gda jordbruksfastigheter . . . . . . . . . . . . . . 375<br/>om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel . . . . . . . . . . . 60<br/>i �vriga fall, f�r varje underr�ttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgift tas inte ut f�r underr�ttelse om</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">uppskov till senare inskrivningsdag,<br/>beslut r�rande fastighet eller tomtr�tt varigenom ans�kan eller<br/>anm�lan avvisas eller avsl�s,<br/>anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som g�ller<br/>fastighet eller tomtr�tt,<br/>r�ttelse av oriktig inf�ring i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller<br/>inskrivningsbok,<br/>d�dning,<br/>borttagande av inskrivning av f�rklaring som avses i 2 kap. 3 �<br/>jordabalken,<br/>anteckning om f�rnyelse enligt 4 � lagen (2013:488) om f�rnyelse<br/>av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:494</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:494</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">Meddelas bevis eller underr�ttelse p� flera handlingar i ett �rende<br/>tas avgift ut f�r endast ett bevis eller en underr�ttelse.<br/>Utf�rdas av tekniska sk�l i ett �rende flera bevis eller underr�ttelser<br/>av samma slag, tas avgift ut endast f�r ett bevis eller en underr�t-<br/>telse.<br/>Vid utbyte tas avgift ut f�r varje pantbrev, vilandebevis eller annan<br/>inteckningshandling som s�tts i st�llet f�r annan handling.<br/>Vid innehavsanteckning som inte �r avgiftsfri tas avgift ut f�r varje<br/>pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som ber�rs<br/>i �rendet.</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">Gravationsbevis r�rande fastighet eller tomtr�tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230<br/>Fastighetsbevis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">Avgift tas inte ut f�r fastighetsbevis som avses i 7 � kung�relsen<br/>(1971:1086) om �gander�ttsutredning och legalisering.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Gravationsbevis r�rande annat �n fastighet eller tomtr�tt</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">som utf�rdas s�rskilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br/>som tecknas p� tidigare utf�rdat gravationsbevis r�rande<br/>samma egendom</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft23">om det inte intr�ffat n�got som ska inf�ras i det nya beviset . . . . . . . .70<br/>�vriga fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">Utf�rdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utf�rdat bevis, som<br/>getts in f�r komplettering, kunnat anv�ndas, tas avgift ut enligt<br/>reglerna om p�skrift av tidigare utf�rdat gravationsbevis.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i inskrivningsf�rordningen (2000:309);

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att bilagan till inskrivningsf�rordningen (2000:309) ska

ha f�ljande lydelse.

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2008:852.

Avgiftslista

Kr

Bevis eller underr�ttelse om inskrivningsmyndighetens beslut r�rande
fastighet eller tomtr�tt

varigenom ans�kan om lagfart eller om inskrivning av tomtr�tt har
bifallits eller f�rklarats vilande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis p� s�dan
handling, om �rendet g�ller utstr�ckning, neds�ttning eller relaxation. . 825
i form av pantbrev eller vilandebevis i �vriga fall . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
om inskrivning av f�rklaring som avses i 2 kap. 3 � jordabalken. . . . . . 825
om anteckning om intresseanm�lan enligt lagen (1982:352)
om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r ombildning till bostadsr�tt eller
kooperativ hyresr�tt eller lagen (1985:658) om arrendatorers
r�tt att f�rv�rva arrendest�llet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
om anteckning om st�llf�retr�dare enligt 2 � lagen (1989:31)
om f�rvaltning av vissa sam�gda jordbruksfastigheter . . . . . . . . . . . . . . 375
om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel . . . . . . . . . . . 60
i �vriga fall, f�r varje underr�ttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Avgift tas inte ut f�r underr�ttelse om

uppskov till senare inskrivningsdag,
beslut r�rande fastighet eller tomtr�tt varigenom ans�kan eller
anm�lan avvisas eller avsl�s,
anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som g�ller
fastighet eller tomtr�tt,
r�ttelse av oriktig inf�ring i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller
inskrivningsbok,
d�dning,
borttagande av inskrivning av f�rklaring som avses i 2 kap. 3 �
jordabalken,
anteckning om f�rnyelse enligt 4 � lagen (2013:488) om f�rnyelse
av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

SFS 2013:494

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:494

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

Meddelas bevis eller underr�ttelse p� flera handlingar i ett �rende
tas avgift ut f�r endast ett bevis eller en underr�ttelse.
Utf�rdas av tekniska sk�l i ett �rende flera bevis eller underr�ttelser
av samma slag, tas avgift ut endast f�r ett bevis eller en underr�t-
telse.
Vid utbyte tas avgift ut f�r varje pantbrev, vilandebevis eller annan
inteckningshandling som s�tts i st�llet f�r annan handling.
Vid innehavsanteckning som inte �r avgiftsfri tas avgift ut f�r varje
pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som ber�rs
i �rendet.

Gravationsbevis r�rande fastighet eller tomtr�tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Fastighetsbevis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

Avgift tas inte ut f�r fastighetsbevis som avses i 7 � kung�relsen
(1971:1086) om �gander�ttsutredning och legalisering.

Gravationsbevis r�rande annat �n fastighet eller tomtr�tt

som utf�rdas s�rskilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
som tecknas p� tidigare utf�rdat gravationsbevis r�rande
samma egendom

om det inte intr�ffat n�got som ska inf�ras i det nya beviset . . . . . . . .70
�vriga fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Utf�rdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utf�rdat bevis, som
getts in f�r komplettering, kunnat anv�ndas, tas avgift ut enligt
reglerna om p�skrift av tidigare utf�rdat gravationsbevis.

;