SFS 2013:494 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

130494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till inskrivningsförordningen (2000:309) ska

ha följande lydelse.

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2008:852.

Avgiftslista

Kr

Bevis eller underrättelse om inskrivningsmyndighetens beslut rörande
fastighet eller tomträtt

varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning av tomträtt har
bifallits eller förklarats vilande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis på sådan
handling, om ärendet gäller utsträckning, nedsättning eller relaxation. . 825
i form av pantbrev eller vilandebevis i övriga fall . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken. . . . . . 825
om anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352)
om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller
kooperativ hyresrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers
rätt att förvärva arrendestället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
om anteckning om ställföreträdare enligt 2 § lagen (1989:31)
om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter . . . . . . . . . . . . . . 375
om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel . . . . . . . . . . . 60
i övriga fall, för varje underrättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Avgift tas inte ut för underrättelse om

uppskov till senare inskrivningsdag,
beslut rörande fastighet eller tomträtt varigenom ansökan eller
anmälan avvisas eller avslås,
anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som gäller
fastighet eller tomträtt,
rättelse av oriktig införing i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller
inskrivningsbok,
dödning,
borttagande av inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 §
jordabalken,
anteckning om förnyelse enligt 4 § lagen (2013:488) om förnyelse
av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

SFS 2013:494

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:494

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Meddelas bevis eller underrättelse på flera handlingar i ett ärende
tas avgift ut för endast ett bevis eller en underrättelse.
Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis eller underrättelser
av samma slag, tas avgift ut endast för ett bevis eller en underrät-
telse.
Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan
inteckningshandling som sätts i stället för annan handling.
Vid innehavsanteckning som inte är avgiftsfri tas avgift ut för varje
pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som berörs
i ärendet.

Gravationsbevis rörande fastighet eller tomträtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Fastighetsbevis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

Avgift tas inte ut för fastighetsbevis som avses i 7 § kungörelsen
(1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering.

Gravationsbevis rörande annat än fastighet eller tomträtt

som utfärdas särskilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
som tecknas på tidigare utfärdat gravationsbevis rörande
samma egendom

om det inte inträffat något som ska införas i det nya beviset . . . . . . . .70
övriga fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Utfärdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utfärdat bevis, som
getts in för komplettering, kunnat användas, tas avgift ut enligt
reglerna om påskrift av tidigare utfärdat gravationsbevis.