SFS 2013:495 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

130495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 21 § stiftelseförordningen (1995:1280) ska ha

följande lydelse.

21 §

1

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig

registerhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgif-
ten 600 kronor. För övriga stiftelser är avgiften 425 kronor om värdet av stif-
telsens tillgångar beräknat enligt 2 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078) vid
utgången av föregående räkenskapsår överstiger en och en halv miljon kronor
och i annat fall 200 kronor.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m. ska betala 425 kronor i årlig registerhåll-
ningsavgift.

Avgiften enligt första eller andra stycket ska betalas senast sex månader

efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:295.

SFS 2013:495

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013