SFS 2013:496 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

130496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IFMJMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IFMJMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IFMJMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IFMJMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IFMJMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IFMJMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1174) med <br/>instruktion f�r F�rs�kringskassan;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2009:1174) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r F�rs�kringskassan ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ge information till ber�rda om socialf�rs�kringen och de �vriga f�r-</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�ner och ers�ttningar som myndigheten ansvarar f�r,</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. se till att myndighetens f�reskrifter och andra styrande dokument och</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">rutiner �r kostnadseffektiva och enkla att f�lja och f�rst� f�r enskilda och<br/>f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. s�kerst�lla att felaktiga utbetalningar inte g�rs och motverka bidrags-</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">brott,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�lja, analysera och f�rmedla socialf�rs�kringssystemets utveckling och</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">effekter f�r enskilda och samh�lle inom sitt verksamhetsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. ansvara f�r att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fr�ga om de</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">verksamhetsomr�den som myndigheten har ansvar f�r, med utg�ngspunkt i de<br/>m�l och andra �ligganden som g�ller f�r myndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">6. st�dja forskning inom socialf�rs�kringsomr�det, <br/>7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhetsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppm�rksamma Sveriges �tagan-</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">den enligt internationella konventioner till skydd f�r de m�nskliga r�ttig-<br/>heterna,</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, f�r funktionshindersfr�gor med</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">anknytning till sitt verksamhetsomr�de och inom ramen f�r detta ansvar vara<br/>samlande, st�djande och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda parter,</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">10. vid beslut och andra �tg�rder som r�r barn analysera konsekvenserna</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r barn och d� ta s�rskild h�nsyn till barnets b�sta enligt F�renta nationernas<br/>konvention om barnets r�ttigheter,</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">11. integrera ett j�mst�lldhetsperspektiv i sin verksamhet,<br/>12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsomr�de f�r fr�gor som har</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betydelse f�r nyanl�nda invandrares etablering i samh�llet,</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">13. vara centralmyndighet enligt r�dets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">18 december 2008 om domstols beh�righet, till�mplig lag, erk�nnande och<br/>verkst�llighet av domar samt samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet, och<br/>fullg�ra de uppgifter som �ligger den enligt f�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:1191.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:496</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:496</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">14. fullg�ra de uppgifter som en beh�rig myndighet har enligt<br/> artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">Sverige och Kanada vid till�mpning av artiklarna VII.1 (uts�ndning) och X<br/>(undantag) samt artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och till-<br/>l�mpning) i konventionen n�r fr�gan g�ller lagstiftningen om sjukers�ttning<br/>och aktivitetsers�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">Konungariket Sverige och Republiken Chile vid till�mpning av artiklarna 7.1<br/>(uts�ndning) och 8 (undantag) samt artikel 19 ce (information) i konventio-<br/>nen n�r fr�gan g�ller sjukf�rs�kring med sjukers�ttning och aktivitetsers�tt-<br/>ning, f�r�ldraf�rs�kring och arbetsskadef�rs�kring utom f�rm�ner till efter-<br/>levande, </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">om social trygghet vid till�mpning av artiklarna 8.1 (uts�ndning) och 10<br/>(undantag) samt artiklarna 31 och 32 (information), och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. f�r svensk del och efter h�rande av Pensionsmyndigheten och Inspek-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen enligt artikel 29 i konventionen mellan<br/>Sverige och Turkiet om social trygghet komma �verens med den h�gsta f�r-<br/>valtningsmyndigheten i Turkiet om till�mpningsbest�mmelser till konventio-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2013.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ULF KRISTERSSON</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1174) med
instruktion f�r F�rs�kringskassan;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2009:1174) med instruktion

f�r F�rs�kringskassan ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Myndigheten ska

1. ge information till ber�rda om socialf�rs�kringen och de �vriga f�r-

m�ner och ers�ttningar som myndigheten ansvarar f�r,

2. se till att myndighetens f�reskrifter och andra styrande dokument och

rutiner �r kostnadseffektiva och enkla att f�lja och f�rst� f�r enskilda och
f�retag,

3. s�kerst�lla att felaktiga utbetalningar inte g�rs och motverka bidrags-

brott,

4. f�lja, analysera och f�rmedla socialf�rs�kringssystemets utveckling och

effekter f�r enskilda och samh�lle inom sitt verksamhetsomr�de,

5. ansvara f�r att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fr�ga om de

verksamhetsomr�den som myndigheten har ansvar f�r, med utg�ngspunkt i de
m�l och andra �ligganden som g�ller f�r myndigheten,

6. st�dja forskning inom socialf�rs�kringsomr�det,
7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt

verksamhetsomr�de,

8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppm�rksamma Sveriges �tagan-

den enligt internationella konventioner till skydd f�r de m�nskliga r�ttig-
heterna,

9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, f�r funktionshindersfr�gor med

anknytning till sitt verksamhetsomr�de och inom ramen f�r detta ansvar vara
samlande, st�djande och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda parter,

10. vid beslut och andra �tg�rder som r�r barn analysera konsekvenserna

f�r barn och d� ta s�rskild h�nsyn till barnets b�sta enligt F�renta nationernas
konvention om barnets r�ttigheter,

11. integrera ett j�mst�lldhetsperspektiv i sin verksamhet,
12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsomr�de f�r fr�gor som har

betydelse f�r nyanl�nda invandrares etablering i samh�llet,

13. vara centralmyndighet enligt r�dets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den

18 december 2008 om domstols beh�righet, till�mplig lag, erk�nnande och
verkst�llighet av domar samt samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet, och
fullg�ra de uppgifter som �ligger den enligt f�rordningen,

1 Senaste lydelse 2011:1191.

SFS 2013:496

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:496

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

14. fullg�ra de uppgifter som en beh�rig myndighet har enligt
 artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan

Sverige och Kanada vid till�mpning av artiklarna VII.1 (uts�ndning) och X
(undantag) samt artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och till-
l�mpning) i konventionen n�r fr�gan g�ller lagstiftningen om sjukers�ttning
och aktivitetsers�ttning,

 artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan

Konungariket Sverige och Republiken Chile vid till�mpning av artiklarna 7.1
(uts�ndning) och 8 (undantag) samt artikel 19 ce (information) i konventio-
nen n�r fr�gan g�ller sjukf�rs�kring med sjukers�ttning och aktivitetsers�tt-
ning, f�r�ldraf�rs�kring och arbetsskadef�rs�kring utom f�rm�ner till efter-
levande,

 artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet

om social trygghet vid till�mpning av artiklarna 8.1 (uts�ndning) och 10
(undantag) samt artiklarna 31 och 32 (information), och

15. f�r svensk del och efter h�rande av Pensionsmyndigheten och Inspek-

tionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen enligt artikel 29 i konventionen mellan
Sverige och Turkiet om social trygghet komma �verens med den h�gsta f�r-
valtningsmyndigheten i Turkiet om till�mpningsbest�mmelser till konventio-
nen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2013.

P� regeringens v�gnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;