SFS 2013:497 Förordning om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

130497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1173) med
instruktion för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1173) med instruktion

för Pensionsmyndigheten ska ha följande lydelse.

2 § Myndigheten ska

1. ge allmänheten information om pensioner och andra förmåner som avses

i 1 § och se till att denna ges utifrån den enskildes behov,

2. informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av hela

pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek,
hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val
kan få för pensionen,

3. följa, analysera och förmedla ålderspensionssystemets utveckling och

effekter för enskilda och samhälle,

4. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

5. verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämpningen för bestäm-

mande av pensionsgrundande inkomst,

6. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete samt vid be-

hov representera Sverige inom sitt verksamhetsområde,

7. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet, och
8. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
– artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan

Sverige och Kanada vid tillämpning av artiklarna XX.1 (information) och
XXV.1 (tolkning och tillämpning) i konventionen när frågan gäller pensions-
förmåner eller efterlevandestöd,

– artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan

Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artikel 19 c–e
(information) i konventionen när frågan gäller pensionsförmåner, efter-
levandestöd och förmåner till efterlevande från arbetsskadeförsäkringen, och

– artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet

om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 31 och 32 (information) när
frågan gäller pensionsförmåner, efterlevandestöd och förmåner till efter-
levande från arbetsskadeförsäkringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

SFS 2013:497

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:497

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)