SFS 2013:498 Förordning om ändring i förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

130498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:906) med
instruktion för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:906) med instruktion för

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska ha följande lydelse.

2 §

1 Utöver de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshets-

kassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska myndigheten

1. granska Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslös-

hetskassorna enligt 8 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,

2. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning,

3. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknads-
politiska program,

4. till Arbetsförmedlingen påtala de brister som inspektionen har funnit vid

sin granskning,

5. verka för att säkerställa att arbetslöshetsersättning betalas ut endast till

den som är berättigad till sådan ersättning,

6. följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område samt ta de initi-

ativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till,

7. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
� artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet

om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 31 och 32 (information) när
frågan gäller arbetslöshetsförsäkringen, och

� artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan

Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artikel 19 c�e
(information) i konventionen när frågan gäller arbetslöshetsförsäkring.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:334.

SFS 2013:498

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013