SFS 2013:483 Förordning om ändring i förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan

130483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:192) om
statsbidrag för entreprenörskap i skolan;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:192) om statsbidrag för

entreprenörskap i skolan ska ha följande lydelse.

4 §

Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 2 § som utgör statligt

stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska
lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den
15 december 2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd
av mindre betydelse. I 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet finns ytterligare bestämmelser om sådant stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:483

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;