SFS 2013:500 Förordning om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

130500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:762) med
instruktion för Statistiska centralbyrån;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:762) med instruk-

tion för Statistiska centralbyrån

dels att 21 § ska upphöra att gälla,
dels att 14�16 §§ ska ha följande lydelse.

14 §

Ordföranden och de andra ledamöterna i nämnderna förordnas av myn-

digheten för längst tre år.

Första stycket gäller också ersättare för ledamöter.

15 §

1

Av ledamöterna i Nämnden för konsumentprisindex förordnas en

efter förslag av Riksbanken, en efter förslag av Konjunkturinstitutet och en
efter förslag av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Socialstyrel-
sen. Av de övriga ledamöterna ska tre besitta sådan vetenskaplig skicklighet
att de sammantaget har kompetens inom områdena nationalekonomi och
statistik.

Första stycket gäller också ersättare för ledamöter.

16 §

�&tta av ledamöterna i Nämnden för byggnadsindex och deras ersättare

förordnas efter förslag av

1. Boverket,
2. föreningen Byggherrarna,
3. Byggmaterialindustrierna,
4. HSB Riksförbund, gemensamt med Riksbyggen,
5. Svenska byggnadsarbetareförbundet,
6. Sveriges Byggindustrier,
7. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), och
8. Företagarna.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013 i fråga om 14�16 §§ och i

övrigt den 1 september 2013.

1 Senaste lydelse 2009:1198.

SFS 2013:500

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:500

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)