SFS 2013:501 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

130501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:1709) om avgas-

krav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 2 a�2 h §§, och

närmast före 2 § en ny rubrik av följande lydelse.

Uttryck i förordningen

2 §

2

I denna förordning avses med

hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har

att göra med framdrivningen av fordonet,

lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utfor-

made för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning,

mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en

mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon
med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt
avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passage-

rare eller gods,

traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana
traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till
dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG

3, senast ändrat

genom kommissionens direktiv 2010/62/EU

4, och

utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, till-

handahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden som

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila
maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EGT L 59,
27.2.1998, s. 1, Celex 31997L0068), senast ändrat genom kommissionens direktiv
2012/46/EU (EUT L 353, 21.12.2012, s. 80, Celex 32012L0046).

2 Senaste lydelse 2012:231.

3 EUT L 171, 9.7.2003, s. 1 (Celex 32003L0037).

4 EUT L 238, 9.9.2010, s. 7 (Celex 32010L0062).

SFS 2013:501

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:501

den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på mark-
naden.

2 a §

Med handhållen motor avses i denna förordning en motor som ska an-

vändas i utrustning som

1. bärs av operatören eller manövreras i skiftande lägen,
2. har en torrvikt som understiger 20 kilogram och som används genom att

operatören stödjer, bär eller lägeskontrollerar utrustningen, eller

3. är en generator eller pump och hela enheten har en torrvikt som under-

stiger 20 kilogram.

2 b §

I denna förordning avses med

motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om

väsentliga motoregenskaper,

motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller flera motortyper

vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller av-
gasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i denna förordning,

små motorfamiljer: motorfamiljer med gnisttändning vars sammanlagda

årliga produktion uppgår till mindre än 5 000 motorer, och

traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga skillnader i fråga

om egenskaper.

2 c §

Med motorproduktionsdag avses i denna förordning den dag när

motorn går igenom den sista kontrollen efter det att den lämnat produktions-
banan och är klar att levereras eller att ställas i lager.

2 d §

Med EG-typgodkännande avses i denna förordning

1. ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbrännings-

motortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i
mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

5,

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/46/EU

6,

eller

2. en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller

en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de
tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den
22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga förore-
ningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om
ändring av rådets direktiv 74/150/EEG

7, senast ändrat genom Kommissionens

direktiv 2011/87/EU

8.

2 e §

I denna förordning avses med

godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som an-

svarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor eller

5 EGT L 59, 27.2.1998, s. 1 (Celex 31997L0068).

6 EUT L 353, 21.12.2012, s. 80, (Celex 32012L0046).

7 EGT L 173, 12.7.2000, s. 1, (Celex 32000L0025).

8 EUT L 301, 18.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0087).

background image

3

SFS 2013:501

en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgod-
kännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndigheterna i
övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att åstad-
komma produktionsöverensstämmelse, och

teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlabora-

torium för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndighetens
räkning.

2 f §

I denna förordning avses med

tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyn-

digheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och
för kontroll av produktionsöverensstämmelse, även om denna person inte är
direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller traktortypens konstruk-
tion,

utrustningstillverkare: tillverkaren av en typ av mobila maskiner som inte

är avsedda att användas på väg, och

små motortillverkare: tillverkare av motorer med gnisttändning vars sam-

manlagda årliga produktion uppgår till mindre än 25 000 motorer.

2 g §

I denna förordning avses med

släppa ut på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt göra en motor

tillgänglig på marknaden för första gången, för distribution eller användning
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

flexibelt system: ett förfarande som ger en utrustningstillverkare möjlighet

att under perioden mellan två gränsvärdessteg släppa ut ett begränsat antal
motorer på marknaden som är avsedda att installeras i mobila maskiner som
inte är avsedda att användas på väg och som uppfyller endast det föregående
stegets utsläppsgränsvärden.

2 h §

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013