SFS 2013:502 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

130502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljöprövningsförordningen
(2013:251);

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1

kap. 11 § miljöprövningsförordningen

(2013:251) ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

Anmälningsplikten gäller även ändringar av

1. en verksamhet som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd

utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,
eller

2. en verksamhet som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från stör-

ningssynpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:502

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013