SFS 2013:503 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

130503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 14 e § förordningen (1998:944) om förbud m.m.

i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produk-
ter

1 ska upphöra att gälla den 30 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1304.

SFS 2013:503

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013