SFS 2013:504 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

130504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i industriutsläppsförordningen
(2013:250);

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 1 kap. 1 och 16 §§ industriutsläppsförord-

ningen (2013:250) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för in-

dustriutsläppsverksamheter.

Förordningen är meddelad
1. med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 8�18 §§ och 2 kap.

3 §,

2. med stöd av 10 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 23 och 24 §§,
3. med stöd av 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 21 och 22 §§,

och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

16 §

Miljöprövningsdelegationen får ge dispens från ett begränsningsvärde

som avses i 8 §, om

1. det med hänsyn till var den anläggning som verksamheten bedrivs på

ligger geografiskt, anläggningens tekniska egenskaper eller de lokala miljö-
förhållandena skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med
miljönyttan att följa begränsningsvärdet, och

2. dispensen förenas med ett villkor om att i stället följa ett mindre strängt

begränsningsvärde.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

SFS 2013:504

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i industriutsläppsförordningen
(2013:250);

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 1 kap. 1 och 16 §§ industriutsläppsförord-

ningen (2013:250) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för in-

dustriutsläppsverksamheter.

Förordningen är meddelad
1. med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 8�18 §§ och 2 kap.

3 §,

2. med stöd av 10 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 23 och 24 §§,
3. med stöd av 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 21 och 22 §§,

och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

16 §

Miljöprövningsdelegationen får ge dispens från ett begränsningsvärde

som avses i 8 §, om

1. det med hänsyn till var den anläggning som verksamheten bedrivs på

ligger geografiskt, anläggningens tekniska egenskaper eller de lokala miljö-
förhållandena skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med
miljönyttan att följa begränsningsvärdet, och

2. dispensen förenas med ett villkor om att i stället följa ett mindre strängt

begränsningsvärde.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

SFS 2013:504

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013