SFS 2013:505 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

130505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 10 § förordningen (1998:905) om miljökon-

sekvensbeskrivningar ska ha följande lydelse.

10 §

2

Den ansvariga myndigheten enligt 9 § ska

1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter

som en part har enligt artikel 2 punkterna 4�6, artikel 3 punkterna 1�3 och 5�
8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5�7 i Esbokonventionen om miljökon-
sekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt artikel 10 i
konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,

2. fullgöra de uppgifter som följer av 6 kap. 6 och 15 §§ miljöbalken,
3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa
planers och programs miljöpåverkan,

4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från
utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

3, och

6. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

4.

Vid behov ska myndigheten samråda med andra berörda myndigheter.
Den ansvariga myndigheten får kungöra information i Sverige, i andra

medlemsstater i Europeiska unionen och i ett annat land som är utsatt part en-
ligt Esbokonventionen eller dess protokoll om strategiska miljöbedömningar.
Ett sådant kungörande i ett annat land bör göras i samråd med den andra
statens ansvariga myndighet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075) och Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på mil-
jön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1, Celex
32011L0092).

2 Senaste lydelse 2011:195.

3 EUT L 334, 17.12.2010, s. 17 (Celex 32010L0075).

4

EUT L 26, 28.1.2012, s. 1 (Celex 32011L0092).

SFS 2013:505

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:505

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)