SFS 2013:506 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

130506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:520) om
elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1–4, 8, 20, 24, 26 och 27 §§ förordningen

(2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd ska ha
följande lydelse.

1 §

I denna förordning avses med

– forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och

välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg-
gande, och

– ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förord-

ningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

2 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elek-

torsförsamlingar utses och om elektorsförsamlingarnas val av de ledamöter
som inte utses av regeringen till

– styrelsen för Vetenskapsrådet,
– ämnesråden,
– styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och
– forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-

byggande.

3 §

Det ska finnas en elektorsförsamling för val av ledamöter till varje

forskningsråd.

De elektorer som enligt 4 § ingår i elektorsförsamlingen för Vetenskaps-

rådet ska även välja ledamöter till det ämnesråd vars ämnesområde de repre-
senterar.

Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ska även välja personliga ersättare för de valda ledamöterna.

4 §

Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165 elektorer,

varav 55 elektorer för ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap, 55
elektorer för ämnesområdet medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnes-
området natur- och teknikvetenskap.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

SFS 2013:506

Utkom från trycket
den 18 juni 2013

background image

2

SFS 2013:506

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 §

1

I det underlag som Vetenskapsrådet ska lämna enligt 7 § ska det för

varje forskningsråd anges vilka forskningsämnesgrupper i den officiella sta-
tistiken för högskoleväsendet som omfattas av forskningsrådets ansvarsom-
råde. I fråga om Vetenskapsrådet ska detta anges för varje ämnesområde.

Utifrån den officiella statistiken för högskoleväsendet de senaste tre åren

ska därefter följande personer inom de angivna forskningsämnesgrupperna vid
de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning redo-
visas och räknas om till motsvarande heltidsanställda:

1. professorer,
2. lektorer, och
3. andra anställda som har doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen

och som forskar och undervisar.

Antalet motsvarande heltidsanställda inom de angivna forskningsämnes-

grupperna ska sammanställas och redovisas för Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande och för ämnesråden. Elektorerna ska redovisas utifrån en för-
delning mellan regionerna i proportion till antalet motsvarande heltids-
anställda inom respektive region.

20 §

Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt

för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska
även föreslå ersättare.

24 §

Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje

elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för hälsa, arbets-

liv och välfärd samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande får även föreslå ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedning-

ens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

26 §

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och väl-

färd respektive elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella nä-
ringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga ersättare till
det forskningsråd som elektorsförsamlingen avser.

27 §

Vetenskapsrådet får, efter att ha hört Forskningsrådet för hälsa, arbets-

liv och välfärd och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande, meddela närmare föreskrifter om hur val av ledamöter och ersät-
tare ska genomföras.

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:734.