SFS 2013:507 Förordning om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

130507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1068) med
instruktion för Centrala etikprövningsnämnden;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 9 och 11 §§ förordningen (2007:1068) med in-

struktion för Centrala etikprövningsnämnden ska ha följande lydelse.

9 §

1

Vid Centrala etikprövningsnämnden ska det finnas en expertgrupp för

oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller
en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskole-
lagen (1992:1434) yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om
oredlighet i forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

11 §

2

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av

regeringen.

Två ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av den samord-

ningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och väl-
färd och Verket för innovationssystem.

En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Centrala etikprövnings-

nämnden och en ledamot samt ersättare efter förslag av Sveriges universitets-
och högskoleförbund.

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1069.

2 Senaste lydelse 2009:1069.

SFS 2013:507

Utkom från trycket
den 18 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013