SFS 2013:508 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

130508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1, 5, 8 och 16 §§ förordningen (2009:975) med

instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

1 §

Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av högsta

vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet ska
1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,
2. stödja forskarinitierad forskning,
3. initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning,
4. initiera och stödja strategiska satsningar inom forskning,
5. initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning och utvecklings-

arbete,

6. samverka nationellt och internationellt med andra myndigheter och orga-

nisationer som bedriver och finansierar forskning,

7. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa goda

forskningsmiljöer och främja en prioritering av forskarutbildning och forsk-
ning av hög kvalitet,

8. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för forskning,
9. medverka i och främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens

verksamhet inom forskning och teknisk utveckling,

10. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfa-

renhetsutbyte,

11. övergripande ansvara för samordning av kommunikation om forskning

och forskningsresultat,

12. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat inom

sina områden,

13. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och för-

medla information om forskningsetiska frågor,

14. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsom-

råde,

15. rapportera i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhål-

landen inom Vetenskapsrådets ämnesområden,

16. främja forskares rörlighet och forskare i början av sin karriär, och
17. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikpröv-

ningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

SFS 2013:508

Utkom från trycket
den 18 juni 2013

background image

2

SFS 2013:508

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5 §

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem,

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forsk-
ningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Statens energimyndighet ingå
i en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska sam-
verka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram
samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forsknings-
verksamheten.

8 §

1

Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

� �mnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden som

Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning
inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,

� �mnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl grund-
forskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga avstån-
det mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära forskning
inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

� �mnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

� Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens in-
frastrukturer,

� Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och utbild-
ning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveckling,

� Kommittén för konstnärlig forskning och utvecklingsarbete, som i de

ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel
till konstnärlig forskning och utvecklingsarbete, och

� de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.

16 §

Kommittén för konstnärlig forskning och utvecklingsarbete ska bestå

av en ordförande och det antal ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer.
Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och övriga ledamöter. Flertalet av leda-
möterna ska vara verksamma inom konstnärlig forskning eller utvecklingsar-
bete vid ett universitet eller en högskola.

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1183.