SFS 2013:509 Förordning om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort

130509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:661) om
nationellt identitetskort;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2005:661) om natio-

nellt identitetskort ska ha följande lydelse.

2 §

Den som ansöker om ett nationellt identitetskort ska inställa sig per-

sonligen hos passmyndigheten. En passmyndighet utom riket kan dock medge
att personen inställer sig hos ett ombud för myndigheten eller, om det finns
särskilda skäl, efterge kravet på personlig inställelse.

3 §

En ansökan om ett nationellt identitetskort ska göras skriftligen och un-

dertecknas av sökanden i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på
att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn.

Sökanden är skyldig att i samband med ansökan
1. låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av sökandens ansikte,
2. styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga person-

uppgifter, och

3. ge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare, om sökanden är un-

der arton år och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett nationellt
identitetskort.

Regeringskansliet får meddela föreskrifter om att sökanden vid ansökan

vid en passmyndighet utom riket är skyldig att i samband med ansökan om ett
nationellt identitetskort ge in ett välliknande fotografi.

Om ett nationellt identitetskort tidigare har utfärdats för sökanden och det

inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska kortet, om det fortfarande
är giltigt, ges in för makulering i samband med ansökan. Det gäller inte om
särskilda skäl föranleder annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:509

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013