SFS 2013:510 Förordning om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

130510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1497) med
instruktion för E-legitimationsnämnden;

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1497) med instruk-

tion för E-legitimationsnämnden att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1 § E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna elektronisk identifie-
ring och signering i den offentliga förvaltningens e-tjänster.

Myndigheten ska
1. efter överenskommelse med upphandlande myndigheter tillhandahålla

system för säker elektronisk identifiering enligt 1 § andra stycket 2 lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifie-
ring,

2. administrera valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 3 samma lag, och
3. upprätta och driva en sådan nationell webbplats för annonsering av val-

frihetssystem som avses i 4 § samma lag.

2 §

1 Myndigheten ska delta i internationellt standardiseringsarbete, interna-

tionellt samarbete och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

1 �ndringen innebär att första stycket upphävs.

SFS 2013:510

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013