SFS 2013:512 Förordning om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt

130512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:173) om
alkoholskatt;

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen förskriver i fråga om förordningen (2010:173) om alkoholskatt
dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2013:512

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013