SFS 2013:519 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

130519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:366) om handel med
läkemedel;

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (2009:366) om handel

med läkemedel ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 c §, av följande lydelse.

3 kap.

3 c §

Den som bedriver partihandel med läkemedel enligt 1 § ska, när det

gäller handel med humanläkemedel med en stat utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, även

1. anskaffa läkemedel, i de fall läkemedlet tas emot direkt utan att importe-

ras, endast från den som har tillstånd eller är behörig att leverera läkemedel i
enlighet med reglerna i den stat som anskaffningen sker från, och

2. leverera läkemedel endast till den som har tillstånd eller är behörig att ta

emot läkemedel för partihandel eller för utlämnande till allmänheten i enlig-
het med reglerna i den stat som leveransen sker till.

Denna lag träder i kraft den 28 oktober 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:118, bet. 2012/13:SoU25, rskr. 2012/13:270.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 2012 om
ändring av direktiv 2001/83/EG, vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (EUT
L 299, 27.10.2012, s. 1, Celex 32012L0026).

SFS 2013:519

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013