SFS 2013:522 Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar

130522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsättningar;

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommu-

ner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med
psykiska funktionsnedsättningar. En kommun svarar inom ramen för social-
tjänsten för verksamheten med personligt ombud.

2 §

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18

år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och
väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.

De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och

omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning
samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och
den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.

3 §

Statsbidrag får lämnas för verksamhet med personligt ombud som syftar

till att den enskilde ska

1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i

samhället,

2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livs-

situation, och

3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och ser-

vice på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina
egna önskemål och behov.

Verksamheten syftar även till att
1. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den en-

skildes önskemål och behov, och

2. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den en-

skilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.

4 §

Verksamheten med personligt ombud ska stödja den enskilde för att så

långt det är möjligt uppnå ändamålen i 3 § första stycket. Ett personligt om-
bud ska arbeta på den enskildes uppdrag.

SFS 2013:522

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:522

5 §

Verksamheten med personligt ombud ska bedrivas så att samverkan

mellan berörda huvudmän för vård- och omsorgsinsatser för personer med
psykiska funktionsnedsättningar,

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

kommer till stånd utifrån den enskildes behov. Verksamheten bör bedrivas så
att samverkan även omfattar patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

För verksamheten ska det finnas en ledningsgrupp med representanter för

kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas
att delta i ledningsgruppen.

Förutsättningar för statsbidrag

6 §

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun som

bedriver verksamhet med personligt ombud som avses i 2�5 §§.

Allmänt om fördelning av statsbidrag

7 §

Socialstyrelsen och länsstyrelserna ansvarar för att fördela statsbidrag

till kommuner.

Ansökan

8 §

En kommun ansöker hos länsstyrelsen om statsbidrag för verksamheten

med personligt ombud.

Ansökan ska innehålla
1. uppgift om huruvida verksamheten med personligt ombud enbart avser

verksamhet inom kommunen eller om verksamheten även avser verksamhet i
andra kommuner,

2. uppgift om antalet årsanställningar (heltid) som personligt ombud,
3. uppgift om vilken eller vilka driftsformer som kommunen planerar för

och när kommunen beräknar att verksamheten med personligt ombud kan på-
börjas,

4. uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka

kring verksamheten med personligt ombud,

5. en beskrivning av hur kommunen planerar att de personliga ombuden

ska arbeta med målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att
ske och hur ombudens verksamhet ska planeras och dokumenteras,

6. en beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i ar-

betet i fråga om exempelvis utbildning och handledning, och

7. en beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamhe-

ten med personligt ombud har utvecklats.

Beslut om bidrag

9 §

Länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut statsbidrag till en kommun

enligt 2�6 och 8 §§ denna förordning.

Länsstyrelsen ska hos Socialstyrelsen rekvirera medel motsvarande antalet

ombud i länet efter det att länsstyrelsen har lämnat de uppgifter som framgår
av 12 §.

background image

3

SFS 2013:522

Kommunens redovisning

10 §

En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning

ska, senast den 15 januari året efter det att bidraget har beviljats, till länssty-
relsen lämna en redovisning av hur föregående års bidrag har använts. Redo-
visningen ska innehålla uppgifter om

1. antalet tjänster som personligt ombud och vilken utbildning och hand-

ledning de personliga ombuden har fått,

2. vilka grupper och hur många personer som har fått stöd av personliga

ombud och vilka de vanligaste orsakerna är till den enskildes kontakter med
personliga ombud,

3. huruvida det finns bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning hos

kommunen för den enskildes tillgång till personligt ombud,

4. organisation, ledning och samverkan, och
5. uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få till-

gång till samhällets utbud av vård, stöd och service.

Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens administration

11 §

Länsstyrelsen ska bistå Socialstyrelsen i uppgiften att följa upp, stödja

och utveckla verksamheten med personligt ombud samt lämna underlag till
Socialstyrelsens uppföljningar och årliga lägesrapport.

12 §

Länsstyrelsen ska årligen senast den 1 mars till Socialstyrelsen lämna

en ekonomisk redovisning av hur föregående års statsbidrag har använts och
redovisa länsstyrelsens insatser som rör verksamheten med personligt ombud
samt en plan för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas under
nästkommande år.

13 §

Socialstyrelsen ansvarar för att i samverkan med länsstyrelserna och

kommunerna utveckla och stödja verksamheten med personligt ombud.

Socialstyrelsen ska, inom ramen för en beredningsgrupp bestående av före-

trädare för de aktörer som berörs av verksamheten, leda och samordna arbetet
med verksamheten med personligt ombud.

Socialstyrelsen ansvarar för att det genomförs introduktionsutbildning av

personliga ombud.

14 §

Socialstyrelsen ska årligen senast den 15 maj till regeringen lämna en

lägesrapport om utvecklingen av verksamheten med personligt ombud och en
ekonomisk redovisning för det föregående året.

�&terbetalning

15 §

En kommun som tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig, om

1. sådana uppgifter som avses i 10 § inte har lämnats, eller
2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för det än-

damål det har lämnats för.

Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om

kommunen är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns sär-
skilda skäl för det, får Socialstyrelsen efterge återkrav helt eller delvis.

background image

4

SFS 2013:522

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bemyndigande

16 §

Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för tillämp-

ningen av denna förordning.

�verklagandeförbud

17 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013 och tillämpas första

gången i fråga om statsbidrag för år 2014.

2. �ldre beslut gäller fortfarande för statsbidrag som avser tiden före den 1

januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)