SFS 2013:525 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

130525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 5 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 11 c §, av följande lydelse.

1 kap.

11 c §

En högskola ska genom överenskommelse med Kammarkollegiet

teckna försäkring för doktorander vars studiefinansiering består av stipen-
dium. Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund
av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. Försäkringen
ska inte ge rätt till ersättning om doktoranden har rätt till motsvarande ersätt-
ning enligt någon annan försäkring.

5 kap.

4 §

2

Den som har fått utbildningsbidrag för doktorander ska efter ansökan

anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen
återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till dok-
torsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Detta gäller dock inte om rek-
torn har beslutat att dra in doktorandens resurser enligt 6 kap. 30 § eller
utbildningsbidraget enligt 14 § förordningen (1995:938) om utbildningsbi-
drag för doktorander.

1. Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2013.
2. En försäkring enligt 1 kap. 11 c § ska tecknas så att den gäller från och

med den 1 januari 2014.

3. Bestämmelsen i 5 kap. 4 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om utbild-

ning på forskarnivå som påbörjas efter den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senast lydelse 2010:1064.

SFS 2013:525

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013