SFS 2013:526 Förordning om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander;

130526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:938) om
utbildningsbidrag för doktorander;

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:938) om utbild-

ningsbidrag för doktorander

1

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §

2

För utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en doktorsexamen

eller en konstnärlig doktorsexamen får utbildningsbidrag lämnas för samman-
lagt högst två bidragsår och tio månader. Det får dock inte lämnas för längre
tid än som motsvarar helt bidrag under ett bidragsår och fem månader.

För utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en licentiatexamen eller

en konstnärlig licentiatexamen eller för utbildning på forskarnivå vid en hög-
skola som staten inte är huvudman för, får utbildningsbidrag lämnas för
sammanlagt högst fyra bidragsår och tio månader. Det får dock inte lämnas för
längre tid än som motsvarar helt bidrag under två bidragsår och fem månader.

Från de tider som anges i första och andra styckena ska avräkning göras för

den studietid då doktoranden inte har haft utbildningsbidrag.

4 a §

Utbildningsbidrag ska, med undantag för vad som anges i andra

stycket, lämnas för längre tid än vad som sägs i 4 § om det finns särskilda
skäl, exempelvis ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsva-
ret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisa-
tioner eller föräldraledighet.

För utbildning på forskarnivå vid en högskola som staten inte är huvudman

för får i sådana fall som anges i första stycket utbildningsbidrag lämnas för
längre tid än vad som sägs i 4 §.

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2013 och tillämpas i fråga om

bidrag för utbildning på forskarnivå som påbörjas efter den 31 december
2013.

1 Förordningen omtryckt 1998:81.

2 Senaste lydelse 2002:140.

SFS 2013:526

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:526

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)