SFS 2013:527 Förordning om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning

130527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:7) om
dansarutbildning;

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 6�8 §§ samt rubriken närmast före 6 § förord-

ningen (2011:7) om dansarutbildning ska ha följande lydelse.

Kursplan och bedömningsgrunder för färdighetsprov m.m.

6 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplan och kunskapskrav

för ämnet dans för årskurs 4�9. Skolverket får även meddela föreskrifter om
bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning
till den förberedande dansarutbildningen i dels årskurs 4�6, dels årskurs 7�9.
När det gäller antagning till årskurs 7�9 får Skolverket också meddela före-
skrifter om kompletterande moment och bedömningsgrunder för de momen-
ten.

7 §

Läsåret får ha högst 240 dagar, varvid obligatorisk verksamhet får om-

fatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar per dag.

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas till annan

tid än vad som gäller enligt 3 kap. 2�4 §§ skolförordningen (2011:185).

8 §

Till en förberedande dansarutbildning i årskurs 4�6 får bara de elever

antas som vid färdighetsprov i dans inför jury uppvisat godtagbara förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen. För antagning krävs dessutom en
godkänd hälsoundersökning enligt 23 §.

En eller flera nya antagningar ska genomföras till den förberedande dansar-

utbildningen i årskurs 7�9. Ett beslut om att anta en elev ska grundas på
färdighetsprov i dans inför jury. �ven kompletterande moment får beaktas.
Endast de elever som vid en samlad bedömning uppvisat godtagbara för-
utsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får antas. För antagning krävs
dessutom en godkänd hälsoundersökning enligt 23 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
2. För den förberedande dansarutbildningen i årskurs 7�9 som påbörjas

hösten 2013 ska en kompletterande antagning genomföras enligt 8 § andra
stycket.

SFS 2013:527

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:527

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)