SFS 2013:528 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

130528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

2

I andra fall än som anges i 6 § ska det göras en prövning av den stude-

randes tidigare studieresultat. Studiemedel får lämnas till en studerande som
har bedrivit sina tidigare studier i normal takt.

Studiemedel får lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina tidi-

gare studier i normal takt, om det

1. finns särskilda skäl för det, eller
2. är fråga om äldre studieresultat.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om vad som ska anses vara studier i normal takt och äldre studieresul-
tat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i sin nya lydelse ska

tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli
2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:133, bet. 2012/13:UbU19, rskr. 2012/13:272.

2 Senaste lydelse 2010:441.

SFS 2013:528

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013