SFS 2013:529 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

130529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 a §, av följande lydelse.

3 kap.

5 §

1

Vid studier på högskoleutbildningar som anordnas av statliga universi-

tet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller av en-
skilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examen enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina är normal studietakt att den
studerande ska ha klarat av

1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40 veckorna med

studiemedel för heltidsstudier, och

2. 75,0 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med

studiemedel.

Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om vad som är nor-

mal studietakt vid studier på annan utbildning än sådan som anges i första
stycket.

5 a §

Med äldre studieresultat enligt 3 kap. 7 § andra stycket 2 studie-

stödslagen (1999:1395) avses resultat från perioder med studiemedel som har
avslutats för mer än tio år sedan.

Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om verkställigheten

av 3 kap. 7 § studiestödslagen om studiemedel med prövning av studie-
resultat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013 och ska tillämpas i fråga om

studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:442.

SFS 2013:529

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013