SFS 2013:530 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

130530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2

dels att 2 kap. 24 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 24 § ska utgå,
dels att 2 kap. 1, 16, 16 b och 22 §§, 18 kap. 32 § samt 28 kap. 3 § ska ha

följande lydelse.

2 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� huvudmän inom skolväsendet (2�8 §§),
� ledningen av utbildningen (9�12 §§),
� lärare och förskollärare (13�23 §§),
� elevhälsa (25�28 §§),
� studie- och yrkesvägledning (29 och 30 §§),
� registerkontroll av personal (31�33 §§),
� kompetensutveckling (34 §), och
� lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek (35 och 36 §§).

16 §

3

Statens skolverk ska efter ansökan meddela legitimation till en lärare

eller förskollärare som

1. har behörighetsgivande examen,
2. med tillfredsställande resultat har genomfört en introduktionsperiod om

minst ett läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvudsak
svarar mot examen, och

3. i övrigt är lämplig att bedriva undervisning.
Introduktionsperioden enligt första stycket 2 ska i stället vara en termin

eller motsvarande på heltid om läraren

1. har en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och
2. har undervisat som lärare vid ett universitet, vid en högskola, inom skol-

väsendet eller inom motsvarande utbildning i Sverige eller i ett annat land.

Skolverket ska efter ansökan komplettera en lärares eller förskollärares

legitimation med ytterligare behörighet, om han eller hon med tillfredsstäl-
lande resultat gått ytterligare behörighetsgrundande utbildning.

1 Prop. 2012/13:136, bet. 2012/13:UbU15, rskr. 2012/13:266.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 24 § 2011:189.

3 Senaste lydelse 2011:189.

SFS 2013:530

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:530

16 b §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om introduktionsperioden och lämplighetsprövningen
enligt 16 § första stycket 2 och 3.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i samband med ansökan

om legitimation och komplettering av legitimation.

22 §

5

Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa lärare

och förskollärare som har forskarutbildning. Huvudmännen ska också sträva
efter att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare.

Regeringen meddelar föreskrifter om statsbidrag till huvudmän i syfte att

stimulera att dessa inrättar karriärstegen förstelärare och lektor.

18 kap.

32 §

6

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasie-

särskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av
skolgången. Denna skyldighet gäller till och med första kalenderhalvåret det
år eleven fyller 20 år. Skyldigheten gäller dock inte elever som har tagits
emot i andra hand till ett nationellt program enligt 19 kap. 39 §.

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.
Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad
som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela
tiotal kronor.

28 kap.

3 §

7

Beslut av Statens skolverk får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol om beslutet gäller

1. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §,
2. avslag på en ansökan om lärar- eller förskollärarlegitimation enligt

2 kap. 16 §, eller

3. avslag på en ansökan om komplettering av legitimation enligt 2 kap.

16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. De upphävda bestämmelserna i 2 kap. 24 § första, andra och fjärde

styckena gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Statens skol-
verk före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 28 kap. 3 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för

ansökningar som har getts in till Statens skolverk före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2011:189.

5 Senaste lydelse 2011:189.

6 Senaste lydelse 2012:109.

7 Senaste lydelse 2011:189.

background image

3

SFS 2013:530

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013