SFS 2013:531 Förordning om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

130531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare;

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 4, 8 och 13 §§ samt rubriken närmast före 4 §

förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriär-
steg för lärare ska ha följande lydelse.

Lektor

4 §

Med lektor avses i denna förordning en lärare som

1. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800),
2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100) som avses i 5 § eller en motsvarande utländsk exa-
men, och

3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat

pedagogisk skicklighet.

En lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte

uppfylla villkoret i första stycket 3.

8 §

Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en

lärare har utsett denne till lektor under förutsättning att läraren, när denne
utsågs till lektor, fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori
lärare hos huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren

utsågs till lektor gäller i stället för vad som följer av första stycket att statsbi-
drag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren
utsågs till lektor innebar en löneökning om minst 10 000 kronor per månad.

Om flera lärare som sedan tidigare är anställda hos samma huvudman har

utsetts till lektorer och huvudmannen har ansökt om statsbidrag för dessa,
gäller i stället för vad som följer av andra stycket att statsbidrag får betalas ut
för dessa lärare under förutsättning att de, när de utsågs till lektorer, fick en
löneökning med i genomsnitt minst 10 000 kronor per månad.

13 §

Statsbidraget för en lektor uppgår till 170 000 kronor per bidragsår.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013.

SFS 2013:531

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:531

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)