SFS 2013:532 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

130532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare och utnämning till lektor;

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet

och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

dels att 4 kap. 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 11 § ska utgå,
dels att rubriken till förordningen, 1 kap. 1 §, 4 kap. 7, 12 och 13 §§ samt

rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse.

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare

1 kap.

1 §

I denna förordning finns det i anslutning till skollagen (2010:800)

bestämmelser om vilken utbildning som krävs för att vara behörig att bedriva
viss undervisning i skolväsendet och andra bestämmelser om behörighet för
lärare.

Förordningen innehåller även bestämmelser om legitimation för lärare och

förskollärare i skolväsendet.

4 kap. Legitimation

7 §

En ansökan om legitimation eller komplettering av legitimation får

överföras elektroniskt till Statens skolverk.

12 §

1

Statens skolverk ska ta ut en avgift för ansökan om legitimation eller

komplettering av legitimation. Avgiften är

� 1 500 kronor för ansökan om legitimation, och
� 750 kronor för ansökan om komplettering av legitimation.
För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 11�14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191).

13 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

� introduktionsperioden,

1 Senaste lydelse 2011:685.

SFS 2013:532

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:532

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

� kompetensprofiler som anger vad som krävs för att bedömas som lämplig

att bedriva undervisning enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800),

� elektronisk överföring av en ansökan som avses i 7 § och om elektronisk

signatur, och

� ansökningsförfarandet i övrigt när det gäller legitimation och komplette-

ring av legitimation.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013.
2. Den upphävda bestämmelsen i 4 kap. 11 § andra stycket gäller fortfa-

rande för ansökningar som har getts in till Statens skolverk före ikraftträdan-
det.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 12 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för

ansökningar som har getts in till Statens skolverk före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)