SFS 2013:524 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

130524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konvention om social trygghet mellan Sverige
och Indien;

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien som un-

dertecknades i New Delhi den 26 november 2012 ska gälla som lag här i lan-
det. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 §

Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och ak-

tivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften
enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av
denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

HILLEVI ENGSTR�M
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:117, bet. 2012/13:SfU12, rskr. 2012/13:265.

SFS 2013:524

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:524

KONVENTION OM
SOCIAL TRYGGHET
MELLAN
KONUNGARIKET
SVERIGE OCH
REPUBLIKEN INDIEN

Konungariket Sveriges rege-
ring och Republiken Indiens
regering, nedan kallade de av-
talsslutande staterna, som öns-
kar reglera de båda staternas
förhållanden på den sociala
trygghetens område, har kom-
mit överens om följande:

AVDELNING I

ALLM�NNA
BEST�MMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. Vid tillämpningen av

denna konvention gäller föl-
jande definitioner:

a) ⬝lagstiftning⬝: de lagar

och andra bestämmelser som
anges i artikel 2,

b) ⬝behörig myndighet⬝:

med avseende på Indien, Mi-
nistry of Overseas Indian
Affairs (MOIA) [ministeriet
för Indiens internationella re-
lationer], och med avseende
på Sverige, regeringen eller
den myndighet som rege-
ringen bestämmer,

fdaxMe vkWQ LohMu

vkSj

Hkkjr x.kjkT;

ds chp

lkekftd lqj{kk djkj

fdaxMe vkWaQ LohMu dh

ljdkj vkSj Hkkjr x.kjkT;

dh ljdkj] ftUgas blds vkxs

^^lafonkdkjh jkT;** ds #i esa

dgk x;k gS] lkekftd lqj{kk

ds {ks= esa nksuksa ns⬝kksa ds chp

vkilh laca/kksa dks O;ofLFkr

djus ds bPNqd] fuEufyf[kr

ij lger gq, gSa %

Hkkx&1

lkekU; izko/kku

vuqPNsn&1

ifjHkk�"kk,a

1.

bl djkj

ds dk;kZUo;u ds fy, %

¼d½

^^fo/kku** dk

vk⬝k; %

vuqPNsn 2 esa fofufnZ�"V

dkuwuksa vkSj fofu;eksa ls

gS (

¼[k½

^^l{ke

izkf/kdj.k** dk vk⬝k;%

LohMu ds lEcU/k esa %

ljdkj vFkok ljdkj }kjk

ukekafdr izkf/kdj.k ls gSaA

Hkkjr ds lEcU/k esa % izoklh

Hkkjrh; dk;Z ea=ky;]

vkSj (

AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN
AND THE REPUBLIC OF
INDIA

The Government of the King-
dom of Sweden and the Gov-
ernment of the Republic of In-
dia, hereinafter referred to as
the Contracting States, wish-
ing to arrange the mutual rela-
tions between the two States
in the field of social security,
have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. For the implementation

of this Agreement:

a) the term �Slegislation⬝

means: the laws and regula-
tions specified in Article 2;

b) the term �Scompetent

authority⬝ means: as regards
India: the Ministry of Over-
seas Indian Affairs, and as re-
gards Sweden: the Govern-
ment or the authority nomi-
nated by the Government;

Bilaga

background image

3

SFS 2013:524

c) ⬝behörig institution⬝:

med avseende på Indien, Em-
ployees�" Provident Fund Or-
ganization [Arbetstagarnas
pensionsfond], och med avse-
ende på Sverige, den institu-
tion som ansvarar för tillämp-
ningen av den i artikel 2 an-
givna lagstiftningen,

d) ⬝försäkringsperiod⬝:

varje avgiftsperiod, försäk-
ringsperiod eller bosättnings-
period som tillämpas för att
förvärva rätt till en förmån en-
ligt en avtalsslutande stats
lagstiftning,

e) ⬝förmån⬝: varje förmån

som anges i den lagstiftning
som avses i artikel 2.

2. Varje ord och uttryck

som inte definieras i punkt 1 i
denna artikel ska ges den
innebörd som de har i den till-
lämpliga lagstiftningen.

Artikel 2

Lagstiftning på vilken
konventionen ska tillämpas

1. Denna konvention gäller:

a) i fråga om Indien, all lag-

stiftning om

i. ålderspension och efterle-

vandepension för arbetsta-
gare, och

¼x½

^^l{ke

vfHkdj.k** dk vk⬝k;%

LohMu ds lEcU/k esa % vuqP-

Nsn 2 esa fofufnZ�"V fo/kku

ds dk;kZUo;u ds fy,

m�"kjnk;h vfHkdj.k ls gSaA

Hkkjr ds lEcU/k esa % deZp-

kjh Hkfo�"; fuf/k laxBu]

vkSj (

¼?k½

^^che

k vof/k** dk vk⬝k; %

fdlh lafonkdkjh jkT; ds

fo/kku ds vUrxZr ykHk dk

vf/kdkj izkIr djus ds fy,

iz;ksx fd;s x;s va⬝knku dh

dksbZ vof/k] chek vFkok

vkokl ls gS (

¼³½

^ykHk** dk

vk⬝k; %

vuqPNsn 2 esa lnafHkZr fo/

kku esa fofufnZ�"V fdlh Hkh

ykHk ls gSA

2.

bl

vuqPNsn ds iSjkxzkQ 1 esa ifjH-

kkf�"kr u dh xbZ fdlh

vU; vfHkO;fä dk vFkZ] ykxw

gksus okys fo/kku esa bls iznku

fd, tkus okyk gh gksxkA

vuqPNsn&2

HkkSfrd dk;Z{ks=

1.

;g djkj

ykxw gksxk%

¼d½ Hkkjr ds lEcU/k esa]

¼i½ fu;ksftr O;fä;ksa ds

fy, o`)koLFkk vkSj m�"kjt-

hoh isa⬝ku (

¼ii½ fu;ksftr O;fä;ksa ds

fy, LFkk;h iw.kZ fo-

dykaxrk isa⬝ku]

c) the term �Scompetent in-

stitution⬝ means: as regards
India: the Employees�" Provi-
dent Fund Organization, and
as regards Sweden: the insti-
tution responsible for the im-
plementation of the legislation
specified in Article 2;

d) the term �Sinsurance pe-

riod⬝ means: any period of
contributions, insurance or
residence used to acquire the
right to a benefit under the
legislation of a Contracting
State;

e) the term �Sbenefit⬝

means: any of the benefits
specified in the legislation re-
ferred to in Article 2.

2. Any term not defined in

paragraph 1 of this Article
shall have the meaning as-
signed to it in the applicable
legislation.

Article 2

Material Scope

1. This Agreement shall ap-

ply:

a) as regards India, to all

legislation concerning:

i. old-age and survivors'

pension for employed per-
sons; and

background image

4

SFS 2013:524

ii. varaktig fullständig inva-

lidpension för arbetstagare,

b) i fråga om Sverige, all

lagstiftning om

i. sjukersättning och aktivi-

tetsersättning,

ii. inkomstgrundade ålders-

pensioner och garantipensio-
ner, samt

iii. efterlevandepension och

efterlevandestöd.

2. Denna konvention ska

också gälla all lagstiftning
som syftar till att ändra eller
utvidga den lagstiftning som
anges i punkt 1 i denna arti-
kel.

3. Denna konvention ska

vidare gälla all lagstiftning
som utvidgar de befintliga
systemen till att omfatta nya
grupper av förmånstagare, så-
vida inte den avtalsslutande
stat som har ändrat sin lag-
stiftning i detta avseende har
framfört invändningar mot att
inbegripa sådana nya grupper
av förmånstagare till den
andra staten senast sex måna-
der efter att nämnda lagstift-
ning offentliggjorts.

4. Denna konvention ska

inte gälla lagstiftning som syf-
tar till att inrätta en ny social-
försäkringsgren, såvida inte
de avtalsslutande staternas be-
höriga myndigheter enas om
denna tillämpning.

lEcfU/kr lHkh fo/kkuksa ds

fy,A

¼[k½ LohMu ds lEcU/k esa]

¼i½ vLoLFkrk {kfriwfrZ vkSj

lf��;rk {kfriwfrZ (

¼ii½ vk; vk/kkfjr o`}koLFkk

isa⬝ku vkSj xkjaVh isa⬝ku (

vkSj

¼iii½ m�"kjthoh isa⬝ku vkSj

m�"kjthfor cPpksa ds Hk�"ks]

ls lEcfU/kr lHkh fo/kkuksa ds

fy,A

2.

;g djkj

ml fo/kku ij Hkh ykxw gksxk]

tks bl vuqPNsn ds iS-

jkxzkQ&1 esa fofufnZ�"V fo/kku

dks la⬝kksf/kr djrk gks ;k

foLrkfjr djrk gksA

3.

;g ml

fdlh Hkh fo/kku ij ykxw gksxk

tks ekStwnk ;kstukvksa dks ykHk-

kfFkZ;ksa dh ubZ Jsf.k;ksa dks

foLrkfjr djsxh] tc rd fd]

lafonkdkjh jkT;] ftlus vius

fo/kku esa la⬝kks/ku fd;k gS]

bl laca/k esa] mDr fo/kku ds

vkf/kdkfjd izdk⬝ku ds N%

eghuksa ds Hkhrj] ykHkkfFkZ;ksa dh

,slh ubZ Jsf.k;ksa dks lfEefyr

djus ds fy, viuh vkifŸk;ksa

dks nwljs lafonkdkjh jkT; dks

vf/klwfpr ugha djrkA

4.

;g djkj

ml fo/kku ij ykxw ugha gksxk

tks ,d ubZ lkekftd lqj{kk

�Skk[kk LFkkfir djrk gks] tc

rd fd lafonkdkjh jkT; dk

l{ke izkf/kdj.k bl vkosnu

ij lger ugha gksrkA

ii. the permanent total dis-

ablement pension for em-
ployed persons;

b) as regards Sweden, to all

legislation concerning:

i. sickness compensation

and activity compensation;

ii. income-based old-age

pensions and guarantee pen-
sions; and

iii. survivors�" pension and

surviving children�"s allow-
ance.

2. This Agreement shall

also apply to all legislation
which will amend or extend
the legislation specified in
paragraph 1 of this Article.

3. It shall apply to any leg-

islation which will extend the
existing schemes to new cate-
gories of beneficiaries, unless,
in this respect, the Contracting
State which has amended its
legislation notifies the other
Contracting State within six
months of the official publica-
tion of the said legislation of
its objections to the inclusion
of such new categories of ben-
eficiaries.

4. This Agreement shall not

apply to legislation that estab-
lish a new social security
branch, unless the competent
authorities of the Contracting
States agree on this applica-
tion.

background image

5

SFS 2013:524

Artikel 3

Personer som omfattas av
konventionen

Om inget annat anges, ska

denna konvention gälla varje
person som omfattas eller har
omfattats av lagstiftningen i
någon av de avtalsslutande
staterna och andra personer
som härleder rättigheter från
en sådan person.

Artikel 4

Likabehandling

Om inget annat föreskrivs i

denna konvention, ska de per-
soner som avses i artikel 3,
vid tillämpning av en avtals-
slutande stats lagstiftning, lik-
ställas med statens egna med-
borgare.

Artikel 5

Export av förmåner

1. Om inget annat anges i

denna konvention, ska en av-
talsslutande stat inte minska
eller ändra förmåner som för-
värvats i enlighet med dess
lagstiftning endast på grund-
val av att förmånstagaren vis-
tas eller är bosatt inom den
andra avtalsslutande statens
territorium.

2. Förmåner som betalas ut

enligt denna konvention ska
också betalas ut när en för-

vuqPNsn&3

O;fäxr dk;Z{ks=

tc rd fd bl djkj esa

vU;Fkk fo⬝ks�"k :i ls mYys[k

u gks] ;g djkj mu lHkh

O;fä;ksa vkSj vU; O;fä;ksa]

tgka rd fd os ,sls O;fä;ksa

ls vf/kdkj izkIr djrs gksa] ij

ykxw gksxk tks nksuksa lafonkd-

kjh jkT;ksa esa ls fdlh ,d ds

fo/kku ds v/khu gksa vFkok jgs

gksaA

vuqPNsn&4

lekurk dk O;ogkj

tc rd bl djkj eas vU;Fkk

izko/kku u gks] ,d lafonkdkjh

jkT; ds fo/kku dks ykxw djus

esa] vuqPNsn 3 esa fofufnZ�"V

O;fDr;ksa dks] ml lafonkdkjh

jkT; ds ukxfjdksa ds leku

O;ogkj izkIr gksxkA

vuqPNsn&5

ykHkksa dk fu;kZr

1.

tc rd fd

bl djkj esa fo⬝ks�"k mYys[k u

fd;k x;k gks] ,d lafonkdkjh

jkT;] blds fo/kku ds vUrxZr

izkIr ykHkksa dks flQZ bl vk/

kkj ij de ;k la⬝kksf/kr ugha

djsxk] fd ykHkkFkhZ vU; la-

fonkdkjh jkT; ds {ks= esa

jgrk ;k fuokl djrk gSA

2.

bl djkj

ds vUrxZr ns; ykHkksa dk rc

Hkh Hkqxrku fd;k tk;sxk] tc

Article 3

Personal Scope

Unless otherwise speci-

fied, this Agreement shall ap-
ply to all persons who are or
have been subject to the legis-
lation of either of the Con-
tracting States, and other per-
sons who derive rights from
such person.

Article 4

Equality of Treatment

Unless otherwise provided

in this Agreement, in applying
the legislation of a Contract-
ing State, the persons speci-
fied in Article 3 shall receive
equal treatment with nationals
of that Contracting State.

Article 5

Export of Benefits

1. Unless otherwise speci-

fied in this Agreement, a Con-
tracting State shall not reduce
or modify benefits acquired
under its legislation solely on
the ground that the benefici-
ary stays or resides in the ter-
ritory of the other Contracting
State.

2. Benefits payable under

this Agreement shall also be
paid when a person eligible

background image

6

SFS 2013:524

månsberättigad person är bo-
satt inom en tredje stats terri-
torium.

AVDELNING II

BEST�MMELSER OM
TILL�MPLIG
LAGSTIFTNING

Artikel 6

Allmän bestämmelse

Om inget annat föreskrivs i

artiklarna 7�11 i denna kon-
vention, ska en arbetstagare
som arbetar inom en avtals-
slutande stats territorium när
det gäller det arbetet enbart
omfattas av den statens lag-
stiftning.

Artikel 7

Utsändning

En person som normalt ar-

betar som anställd i en avtals-
slutande stat hos en arbetsgi-
vare som normalt bedriver
verksamhet där ska, när ar-
betsgivaren sänder ut perso-
nen för att för denna arbetsgi-
vares räkning utföra ett arbete
i den andra avtalsslutande sta-
ten, fortsätta att omfattas av
lagstiftningen i den först-
nämnda staten, under förut-
sättning att detta arbete inte
förväntas vara längre än
24 månader. Om arbetet fort-
sätter efter 24 månader får de
behöriga institutionerna
komma överens om att den ut-

rd O;fDr ,sls ykHk dk ik=

gS] pkgs og fdlh rhljs jkT;

ds {ks= esa jgrk gSaA

Hkkx&II

ykxw gksus okys fo/kku ls lacaf/

kr izko/kku

vuqPNsn&6

lkekU; izko/kku

bl djkj ds vuqPNsn 7 ls 11

ds izko/kkuksa dh �SkrZ ij] ,d

O;fä tks] ,d lafonkdkjh

jkT; ds {ks= esa dk;Z djrk gS]

ml dk;Z ds lEcU/k esa] dsoy

ml lafonkdkjh jkT; ds fo/

kku ds v/khu gksxkA

vuqPNsn&7

rSukrh

,d O;fä] tks ,d fu;ksäk

dh vksj lss ,d lafonkdkjh

jkT; ds {ks= esa lkekU;r;k

fu;qDr O;fDr ds #i esa dk;Z

dj jgk gS] tks ogka

lkekU;r;k dk;Z dj jgk gS

vkSj ftls ml fu;ksäk }kjk

fdlh vU; lafonkdkjh jkT;

ds {ks= esa] mldh vksj ls dk;Z

djus ds fy, fu;qä dj fn;k

tkrk gS] og fu;ksftr O;fä

igys lafonkdkjh jkT; ds fo/

kku ds v/khu gh jgsxk] c⬝krsZ

fd mlds dk;Z dh vuqekfur

vof/k 2 o�"kZ ls vf/kd ugha gk-

sxhA ;fn dk;Z 2 o�"kksZa ls ijs

tkjh jgrk gS] rks nksuks lafonk-

dkjh jkT;ksa ds l{ke vfH-

for such a benefit, resides in
the territory of a third State.

PART II

PROVISIONS
CONCERNING THE
APPLICABLE
LEGISLATION

Article 6

General Provision

Unless otherwise provided

in Articles 7�11 of this Agree-
ment, a person who works as
an employee in the territory of
a Contracting State shall, with
respect to that employment,
be subject only to the legisla-
tion of that Contracting State.

Article 7

Posting

A person who normally

pursues an activity as an em-
ployed person in a Contract-
ing State on behalf of an em-
ployer which normally car-
ries out its activities there and
who is posted by that em-
ployer to the other Contract-
ing State to perform work on
that employer�"s behalf, shall
remain subject to the legisla-
tion of the former Contracting
State, provided that the antici-
pated duration of such work
does not exceed 2 years. If the
work will continue beyond 2
years, the competent institu-
tions of both Contracting

background image

7

SFS 2013:524

sände får fortsätta att omfattas
av den förstnämnda statens
lagstiftning under ytterligare
24 månader. Detta gäller en-
dast om institutionerna har
träffat en sådan överenskom-
melse innan den första perio-
den om 24 månader har löpt
ut.

Artikel 8

Statligt anställda, personal
vid beskickningar och
konsulära myndigheter

1. Statligt anställda eller

personer som behandlas som
sådana enligt lagstiftningen i
en avtalsslutande stat, som
inte omfattas av punkt 2 i
denna artikel, och som sänds
ut för att arbeta i den andra
avtalsslutande staten, ska en-
bart omfattas av lagstiftningen
i den förstnämnda staten.

2. Denna konvention ska

inte påverka bestämmelserna i
Wienkonventionen om diplo-
matiska förbindelser av den
18 april 1961 eller Wienkon-
ventionen om konsulära för-
bindelser av den 24 april
1963.

Artikel 9

Resande personal

1. En person som är an-

ställd på ett flygplan i interna-
tionell trafik och som annars
skulle omfattas av båda de av-
talsslutande staternas lagstift-
ning, ska omfattas av lagstift-

kdj.k 2 o�"kksZa dh izFke vof/k

dh lekfIr ls igys] 2 o�"kksZa

rd dh vkxs dh vof/k ds

fy, lger gksrs gS] os izFke

lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds

v/khu jgsaxsA

vuqPNsn&8

flfoy deZpkjh] jktuf;d

fe⬝kuksa vkSj dkUlwyj iksLVksa ds

lnL;

1.

flfoy

vf/kdkjh vkSj ml lafonkdkjh

jkT; ftl ij ml vuqPNsn

dk iSjkxzkQ ykxw ugha gksrk gS]

ds fo/kku ds v/khu ,sls ekus

tkus okys O;fDr vkSj ftUgsa

nwljs lafonkdkjh jkT; ds {ks=

esa dk;Z ds fy, Hkstk tkrk gS]

dsoy igys lafonkdkjh jkT;

ds fo/kku ds v/khu gh jgsxsaA

2.

;g djkj

jktuf;d lEcU/kksa ij 18

vizSy] 1961 ds fo;uk le>kSrs

;k 24 vizSy] 1963 ds dkUl-

qyj lEcU/kksa ij fo;uk

le>kSrs ds izko/kkuksa dks izHk-

kfor ugha djsxkA

vuqPNsn&9

;k=k dkfeZd

1.

og O;fDr]

tks vUrjkZ�"Vªh; VªSfQd esa

fdlh ,;j��k¶V ij fu;qDr

gS] tks vU;Fkk nksuksa lafonkd-

kjh jkT;ksa ds fo/kku }kjk doj

gksrk gS] ml lafonkdkjh jkT;

States may agree, before the
end of the first period of 2
years, that the employee, for a
further period of not more
than 2 years, shall remain sub-
ject to the legislation of the
first Contracting State.

Article 8

Civil Servants, Members of
Diplomatic Missions and
Consular Posts

1. Civil servants or persons

treated as such according to
the legislation of one Con-
tracting State to whom para-
graph 2 of this Article does
not apply and who are sent to
work in the territory of the
other Contracting State are
subject only to the legislation
of the first Contracting State.

2. This Agreement shall not

affect the provisions of the
Vienna Convention on Diplo-
matic Relations of April 18,
1961, or the Vienna Conven-
tion on Consular Relations of
April 24, 1963.

Article 9

Travelling Personnel

1. A person being em-

ployed on an aircraft in inter-
national traffic who would
otherwise be covered by the
legislation of both Contract-
ing States, shall be subject to

background image

8

SFS 2013:524

ningen i den stat där arbetsgi-
varen har sitt säte.

2. En person som är an-

ställd på ett fartyg ska omfat-
tas av lagstiftningen i den av-
talsslutande stat vars flagga
fartyget för.

Artikel 10

Undantag

De behöriga myndigheterna

eller de behöriga institutio-
nerna i de båda avtalsslutande
staterna får komma överens
om undantag från bestämmel-
serna i artiklarna 6�9 för vissa
personer eller grupper av per-
soner, under förutsättning att
de berörda personerna omfat-
tas av lagstiftningen i en av-
talsslutande stat.

Artikel 11

Medföljande make och barn

Medföljande make och

barn under 18 år till en arbets-
tagare som är anställd i en av-
talsslutande stat och omfattas
av lagstiftningen i den andra
avtalsslutande staten i enlig-
het med artikel 7, punkt 1 i ar-
tikel 8 eller artikel 10 ska om-
fattas av den senare statens
lagstiftning, om de inte själva
förvärvsarbetar i den först-
nämnda staten.

ds fo/kku ds v/khu gksxk]

ftlds {ks= esa fu;ksDrk dk

iathd`r dk;kZy; gSA

2.

og O;fDr

tks fdlh leqnzh tgkt ij

deZpkjh ds #i esa dk;Z djrk

gS] ftl ij lafonkdkjh jkT;

dk /ot ygjkrk gS] mlh la-

fonkdkjh jkT; ds fo/kku ds

v/khu gksxkA

vuqPNsn&10

viokn

O;fä;ksa vFkok O;fDr;ksa dh

Jsf.k;ksa ds lEcU/k esa nksuksa la-

fonkdkjh jkT;ksa ds l{ke izkf/

kdj.k ;k l{ke vfHkdj.k]

vkilh lgefr ls vuqPNsn 6

ls 9 ds izko/kkuksa ls NwV iznku

dj ldrs gSa] c⬝krsZ fd izHk-

kfor O;fDr ,d lafonkdkjh

jkT; ds fo/kku ds v/khu gksA

vuqPNsn&11

lkFk dh iRuh vkSj cPps

,d lafondkjh jkT; ds {ks=

esa dk;Z djus okys O;fDr ds

lkFk dh iRuh vkSj 18 o�"kZ ls

de dh vk;q ds cPps vkSj tks

vuqPNsn 7] vuqPNsn 8 ds iS-

jkxzkQ 1 vFkok vuqPNsn 10

ds vuqlkj vU; lafonkdkjh

jkT; ds fo/kku ds v/khu gS]

rks os ckn ds lafonkdkjh jkT;

ds fo/kku ds vUrxZr jgsaxs]

tc rd fd os igys lafonkd-

kjh jkT; ds {ks= esa Lo;a ykH-

the legislation of the Contract-
ing State in whose territory
the employer has its registered
office.

2. A person who works as

an employee on board a ship
that flies the flag of a Con-
tracting State, shall be subject
to the legislation of that Con-
tracting State.

Article 10

Exceptions

The competent authorities

or the competent institutions
of the two Contracting States
may agree to grant an excep-
tion to the provisions of Arti-
cles 6 through 9 with respect
to individual persons or cate-
gories of persons, provided
that any affected person shall
be subject to the legislation of
one Contracting State.

Article 11

Accompanying Spouse and
Children

The accompanying spouse

or children under the age of
18 of a person who works in
the territory of one Contract-
ing State and who is subject to
the legislation of the other
Contracting State in accord-
ance with Article 7, paragraph
1 of Article 8 or Article 10,
shall be subject to the legisla-
tion of the latter Contracting
State unless they are them-

background image

9

SFS 2013:524

AVDELNING III

BEST�MMELSER OM
F�RM�&NER

Artikel 12

Sammanläggning av
försäkringsperioder

1. När försäkringsperioder

har fullgjorts enligt lagstift-
ningen i de två avtalsslutande
staterna ska den behöriga in-
stitutionen i var och en av sta-
terna, i samband med faststäl-
landet av rätten till en förmån
enligt den lagstiftning som
den tillämpar, vid behov be-
akta försäkringsperioder en-
ligt lagstiftningen i den andra
staten, förutsatt att dessa pe-
rioder inte sammanfaller med
försäkringsperioder enligt
dess egen lagstiftning.

2. För en person som efter

sammanläggning av försäk-
ringsperioder enligt båda sta-
ternas lagstiftning enligt
punkt 1 inte är berättigad till
en förmån, ska rätten till
denna förmån fastställas ge-
nom sammanläggning av
dessa perioder och sådana för-
säkringsperioder som har full-
gjorts enligt lagstiftningen i
ett tredje land med vilket de
båda avtalsslutande staterna
har gällande konventioner om
social trygghet, om det i

knk;d #i ls /kU/ks esa u yx

tk;sA

Hkkx&III

ykHkksa ij izko/kku

vuqPNsn&12

chek dh vof/k;ksa dk lesdu

1.

tc nksuksa

lafonkdkjh jkT;ksa ds fo/kku

ds vUrxZr chek dh vof/k

iwjh dh tkrh gS rks] izR;sd

lafonkdkjh jkT; dk l{ke

vfHkdj.k ykxw gksus okys fo/

kku ds vUrxZr cheksa gsrq

ik=rk dk fu/kkZj.k djus esa]

;fn vko⬝;d gks rks vU; la-

fonkdkjh jkT; ds fo/kku ds

vUrxZr chek vof/k;ksa dh Hkh

x.kuk djsxk] c⬝krsZ fd ,slh

chek vof/k;ka blds fo/kku ds

vUrxZr chek vof/k;ksa ls

O;kIr ugha gksrh gSA

2.

;fn dksbZ

O;fDr iSjkxzkQ 1 esa izko/kku

fd, x, lesdu ij lafonkd-

kjh jkT;ksa ds fo/kku ds

vUrxZr chek vof/k;ksa ds vk/

kkj ij ykHk gsrq ik= ugha gS]

rks ml ykHk ds fy, ml

O;fDr dh ik=rk dk fu/kkZj.k

bu vof/k;ksa dk fdlh rhljs

jkT; ds v/khu iwjh dh xbZ

chek vof/k;ksa ds lkFk lesdu

djds fd;k tk;sxk] ftlds

lkFk nksuks lafonkdjh jkT;]

lkekftd lqj{kk djkj ls c)

gS] tks ml O;fDr ds fy,

selves gainfully occupied in
the territory of the first Con-
tracting State.

PART III

PROVISIONS ON
BENEFITS

Article 12

Aggregation of Insurance
Periods

1. When insurance periods

have been completed under
the legislation of the two Con-
tracting States, the competent
institution of each Contracting
State shall, in determining eli-
gibility for benefits under the
legislation which it applies,
take into account, if neces-
sary, insurance periods under
the legislation of the other
Contracting State, provided
that such insurance periods do
not overlap with insurance pe-
riods under its legislation.

2. If a person is not eligible

for a benefit on the basis of
the insurance periods under
the legislation of the Contract-
ing States, aggregated as pro-
vided in paragraph 1, the eli-
gibility of that person for that
benefit shall be determined by
aggregating these periods
with insurance periods com-
pleted under the legislation of
a third state, with which both
Contracting States are bound
by social security agreements
which provide for the aggre-

background image

10

SFS 2013:524

nämnda konventioner finns
bestämmelser om samman-
läggning av perioder och
dessa bestämmelser gäller för
personen i fråga.

Artikel 13

Bestämmelser om förmåner
enligt indisk lagstiftning

1. Om en person är berätti-

gad till en ålders-, efterle-
vande- eller invalidförmån en-
ligt indisk lagstiftning utan
sammanläggning, ska Indiens
behöriga institution beräkna
rätten till förmånen direkt på
grundval av de försäkringspe-
rioder som fullgjorts i Indien
och uteslutande enligt indisk
lagstiftning.

2. Om en person är berätti-

gad till en ålders-, efterle-
vande- eller invalidförmån en-
ligt indisk lagstiftning, och
den rätten har uppkommit ute-
slutande genom att samman-
läggningen av försäkringspe-
rioderna beaktats enligt artikel
12, gäller följande bestämmel-
ser:

a) Indiens behöriga institu-

tion ska beräkna det teoretiska
beloppet för förmånen som
om samtliga försäkringsperio-
der som fullgjorts i enlighet
med de båda avtalsslutande
staternas lagstiftning uteslu-
tande har fullgjorts enligt in-
disk lagstiftning.

vof/k;ksa ds lesdu gsrq izko/

kku djrk gSA

vuqPNsn&13

Hkkjrh; fo/kku ds vUrxZr

ykHkksa ls lEcfU/kr izko/kku

1.

;fn dksbZ

O;fä Hkkjrh; fo/kku ds

vUrxZr] lesdu ds fy,

vko⬝;d dkjZokbZ ds fcuk gh

o`)koLFkk] m�"kjkf/kdkjh ds ;k

fodykaxrk ykHkksa dk gdnkj

gS] rks l{ke Hkkjrh; vfH-

kdj.k] dsoy Hkkjrh; fo/kku

ds vUrxZr vkSj Hkkjr esa iwjh

dh xbZ chek dh vof/k;ksa ds

vk/kkj ij lh/ks gh ykHk dh

gdnkjh dh x.kuk djsxkA

2.

;fn dksbZ

Hkkjrh; fo/kku ds vk/kkj ij]

o`)koLFkk] m�"kjkf/kdkjh ds ;k

fodykaxrk ykHkksas dk gdnkj

gS] rks mlds fy, mldk vf/

kdkj vuqPNsn 12 ds vuqlj.k

esa chek dh vof/k;ksa dh x.kuk

djds cuk;k tk ldrk gS]

blesa fuEufyf[kr fu;e ykxw

gksaxs %

¼d½

l{ke

Hkkjrh; vfHkdj.k ykHk dh

ns; lS)kfUrd jkf⬝k dh bl

:i esa x.kuk djsxk] tSls

fd iwjh dh xbZ chek dh

lHkh vof/k;ka nksuksa lafonk-

dkjh jkT; ds fo/kkuksa ds

vuqlkj] dsoy Hkkjrh; fo/

kku ds vUrXkZr iwjh dh xbZ

Fkha (

gation of periods for that per-
son.

Article 13

Provisions concerning
Benefits under Indian
Legislation

1. If a person is entitled to

an old-age, survivors�" or dis-
ablement benefit under the In-
dian legislation without ne-
cessarily proceeding to aggre-
gation, the Indian competent
institution shall calculate the
benefit entitlement directly on
the basis of the insurance peri-
ods completed in India and
only under the Indian legisla-
tion.

2. If a person is entitled to

an old-age, survivors�" or dis-
ablement benefit by virtue of
the Indian legislation, with the
right being created solely by
taking the aggregation of the
insurance periods into account
pursuant to Article 12 the fol-
lowing rules apply:

a) the Indian competent in-

stitution shall calculate the
theoretical amount of the ben-
efit due as if all the insurance
periods completed according
to the two Contracting States'
legislations were exclusively
completed under the Indian
legislation;

background image

11

SFS 2013:524

b) Indiens behöriga institu-

tion ska sedan beräkna det be-
lopp som ska betalas ut på
grundval av det belopp som
anges i a, i förhållande till för-
säkringsperiodernas längd en-
ligt indisk lagstiftning, i jäm-
förelse med den sammanlagda
längden av alla försäkringspe-
rioder som beräknats i a.

3. Om det enligt indisk lag-

stiftning krävs att försäkrings-
perioder måste fullgöras inom
ramen för en viss verksamhet
för att vissa ålders-, efterle-
vande- och invalidförmåner
ska kunna beviljas, ska enbart
försäkringsperioder som full-
gjorts eller erkänts som lik-
värdiga inom ramen för
samma verksamhet i Sverige
sammanläggas för rätt till
dessa förmåner.

4. Om det enligt indisk lag-

stiftning krävs att försäkrings-
perioder måste fullgöras inom
ramen för en viss verksamhet,
och dessa perioder inte ger
rätt till nämnda förmåner, ska
nämnda perioder betraktas
som giltiga för att bestämma
de förmåner som lämnas i det
allmänna systemet för an-
ställda personer.

¼[k½

rc l{ke Hkkjrh;

vfHkdj.k d½ ds vUrxZr

�Skkfey dh xbZ chek vof/

k;ksa ds dk;Zdky ds lEcU/k

esa ns; jkf⬝k dh x.kuk] d½

ds vUrxZr fofufnZ�"V dh

xbZ jkf⬝k ds vk/kkj ij]

blds fo/kku ds vUrxZr

chek dh vof/k;ksa ds

dk;Zdky ds lekuqikr esa

djsxkA

3.

;fn Hkkjrh;

fo/kku fofHké o`)koLFkk]

m�"kjkf/kdkjh ds vkSj fo-

dykaxrk ykHkksa dks nsus ds

fy, bl �SkrZ ij vkfJr dj

nsrk gS fd chek vof/k;ksa dks

,d fn, x, O;olk; esa gh

iwjk fd;k tk,] rks bu ykHkksa

dh gdnkjh esa izos⬝k ds fy,

LohMu esa dsoy mlh O;olk;

esas iwjh dh xbZ ;k led{k

ekU;rk nh xbZ chek dh vof/

k;ka gh lesfdr dh tk,axhA

4.

;fn Hkkjrh;

fo/kku fofHké ykHkksa dks nsus ds

fy, bl �SkrZ ij vkfJr dj

nsrk gS fd chek vof/k;ka ,d

fn, x, O;olk; esa iwjh dh

tk,a vkSj tc bu crkbZ xbZ

vof/k;ksa ds ifj.kke Lo:i Hkh

ykHkksa dh gdnkjh lqfuf⬝pr u

gksrh gks] rks mä vof/k;ksa ij

fu;qä O;fä ds fy,] lkekU;

;kstuk esa iznku fd, x, ykH-

kksa ds vuqlkj gh] ykHkksa dks fu/

kkZfjr djus esa fopkj fd;k

tk,xkA

b) the Indian competent in-

stitution shall then calculate
the amount due, on the basis
of the amount specified under
a), in proportion to the dura-
tion of the insurance periods
under its legislation, in rela-
tion to the duration of all in-
surance periods accounted un-
der a).

3. If the Indian legislation

subordinates the granting of
certain old-age, survivors' and
disablement benefits to the
condition that the insurance
periods are to be completed in
a given occupation, only in-
surance periods completed or
recognized as equivalent in
the same occupation in Swe-
den shall be aggregated for
admission to entitlement to
these benefits.

4. If the Indian legislation

subordinates the granting of
certain benefits to the condi-
tion that the insurance periods
are to be completed in a given
occupation, and when these
periods do not result in en-
titlement to the said benefits,
the said periods shall be con-
sidered valid for the determi-
nation of the benefits pro-
vided for in the general
scheme of employed persons.

background image

12

SFS 2013:524

Artikel 14

Bestämmelser om förmåner
enligt svensk lagstiftning

1. Bestämmelserna om

sammanläggning i artikel 12
ska inte tillämpas på grund-
kravet på tre års bosättning i
Sverige för rätt till garantipen-
sion, sjukersättning i form av
garantiersättning eller aktivi-
tetsersättning i form av garan-
tiersättning.

2. Vid fastställande av rät-

ten till sjukersättning eller ak-
tivitetsersättning ska försäk-
ring enligt indisk lagstiftning
anses som försäkring enligt
svensk lagstiftning.

3. Vid beräkning av in-

komstrelaterad sjukersättning
eller inkomstrelaterad aktivi-
tetsersättning ska endast in-
komst intjänad under tid då
svensk lagstiftning var till-
lämplig beaktas.

4. Vid beräkning av den in-

komstgrundade ålderspension
i form av tilläggspension som
ska betalas ut i enlighet med
artikel 12, ska enbart försäk-
ringsperioder som fullgjorts
enligt svensk lagstiftning be-
aktas.

vuqPNsn&14

LohfM⬝k fo/kku ds vUrxZr

ykHkksa ls lEcfU/kr izko/kku

1.

xkjUVh

{kfriwfrZ ds #i] esa ,d

vLoLFkrk {kfriwfrZ vFkok

xkjUVh {kfriwfrZ ds #i esa

lf��;rk {kfriwfrZ ds fy,] ,d

xkjUVh isa⬝ku dh ik=rk ds

fy,] LohMu esa rhu o�"kksZa ds

vkokl dh ewy vis{kk ij]

vuqPNsn 12 esa lesdu ij

izko/kku ykxw ugha gksaxsA

2.

vLoLFkrk

{kfriwfrZ vFkok lf��;rk

{kfriwfrZ dh ik=rk LFkkfir

djrs le; Hkkjrh; fo/kku ds

vUrxZr dojst dks LohfM⬝k

fo/kku ds vUrxZr dojst ds

#i esa ekuk tk;sxkA

3.

vk;&lEcU/kh

vLoLFkrk {kfriwfrZ vFkok vk;

lEcU/kh lf��;rk {kfriwfrZ dh

jkf⬝k dh x.kuk djrs le;]

dsoy mUgha vof/k;ksa ds nkSjku

vftZr vk; dks fglkc esa

fy;k tk;sxk] tc LohfM⬝k fo/

kku ykxw FkkA

4.

vuqPNsn 12

ds vuqlkj Hkqxrku dh tkus

okyh vuqiwjd isa⬝ku ds #i esa

vk; vk/kkfjr o`}koLFkk isa⬝ku

dh jkf⬝k dh x.kuk djrs

le; dsoy LohfM⬝k fo/kku ds

vUrxZr iwjh dh xbZ chek

vof/k;ksa dks gh fglkc esa fy;k

tk;sxkA

Article 14

Provisions concerning
Benefits under the Swedish
Legislation

1. The provisions on aggre-

gation in Article 12 shall not
apply to the basic requirement
of three years of residence in
Sweden for entitlement to a
guarantee pension, to a sick-
ness compensation in the form
of guarantee compensation or
to an activity compensation in
the form of guarantee com-
pensation.

2. When establishing the

entitlement to sickness com-
pensation or activity compen-
sation, coverage under Indian
legislation shall be considered
as coverage under Swedish
legislation.

3. When calculating the

amount of income-related
sickness compensation or in-
come-related activity com-
pensation, only income earned
during periods when Swedish
legislation was applicable
shall be taken into account.

4. When calculating the

amount of the income-based
old-age pension in the form of
supplementary pension to be
paid in accordance with Arti-
cle 12, only insurance periods
completed under the Swedish
legislation, shall be taken into
account.

background image

13

SFS 2013:524

5. Bestämmelserna i artikel

5 ska inte tillämpas på föl-
jande förmåner:

i) sjukersättning i form av

garantiersättning eller aktivi-
tetsersättning i form av garan-
tiersättning, och

ii) garantipensioner och

efterlevandestöd.

AVDELNING IV

�VRIGA BEST�MMELSER

Artikel 15

Tillämpningsöverens-
kommelse

1. De avtalsslutande stater-

nas behöriga myndigheter ska
ingå en tillämpningsöverens-
kommelse i vilken de åtgärder
som är nödvändiga för att till-
lämpa denna konvention fast-
ställs.

2. De behöriga institutio-

nerna och förbindelseorganen
i var och en av de avtalsslu-
tande staterna ska anges i till-
lämpningsöverenskommelsen.

Artikel 16

Administrativt samarbete

1. Vid tillämpningen av

denna konvention ska de be-
höriga myndigheterna och de
behöriga institutionerna i de
båda avtalsslutande staterna
bistå varandra i fråga om fast-

5.

fuEufyf[kr

ykHkksa ds fy, vuqPNsn 5 ds

izko/kku ykxw ugha gksxsa %

i

½ xkjUVh {kfriwfrZ ds #i esa

vLoLFkrk {kfriwfrZ vFkok

xkjaVh {kfriwfrZ ds #i esa

lf��;rk {kfriwfrZ (

vkSj
ii

½ xkjUVh isa⬝ku vkSj

m�"kjthoh cPpksa dk Hk�"kkA

Hkkx IV

fofo/k izko/kku

vuqPNsn&15

iz⬝kklfud izcU/k

1.

lafonkdkjh

jkT;ksa ds l{ke izkf/kdj.k ,d

iz⬝kklfud izcU/k djsaxs] tks

bl djkj ds dk;kZUo;u gsrq

vko⬝;d mik; fu/kkZfjr

djsxkA

2.

izR;sd

lafonkdkjh jkT; ds l{ke vf-

Hkdj.kksa vkSj lEidZ fudk;ksa

dks iz⬝kklfud izcU/k esa fo-

fufnZ�"V fd;k tk,xkA

vuqPNsn&16

iz⬝kklfud lg;ksx

1.

bl djkj

ds dk;kZUo;u ds fy,] nksuksa

lafonkdkjh jkT;ksa ds l{ke

izkf/kdj.k vkSj l{ke vfH-

kdj.k] bl djkj ds vUrxZr

ik=rk dk fu/kkZj.k djus

5. The provisions of Article

5 shall not apply to the fol-
lowing benefits;

i) sickness compensation in

the form of guarantee com-
pensation or activity compen-
sation in the form of guaran-
tee compensation; and

ii) guarantee pensions and

surviving children�"s allow-
ance.

PART IV

MISCELLANEOUS
PROVISIONS

Article 15

Administrative Arrangement

1. The competent authori-

ties of the Contracting States
shall conclude an Administra-
tive Arrangement that sets out
the measures necessary for the
implementation of this Agree-
ment.

2. The competent institu-

tions and liaison bodies of
each Contracting State shall
be specified in the Adminis-
trative Arrangement.

Article 16

Administrative Collaboration

1. For the implementation

of this Agreement, the compe-
tent authorities as well as the
competent institutions of both
Contracting States shall assist
each other with regard to the

background image

14

SFS 2013:524

ställandet av rätt till eller ut-
betalning av varje förmån en-
ligt denna konvention, som de
skulle ha gjort vid tillämpning
av sin egen lagstiftning. Det
bistånd som åsyftas i denna
artikel ska ges utan ömsesidig
ersättning för kostnader.

2. I de fall det enligt lag-

stiftningen i endera av de av-
talsslutande staterna före-
skrivs att varje dokument som
ges in till den behöriga myn-
digheten eller den behöriga
institutionen i denna stat ska
befrias, helt eller delvis, från
avgifter eller kostnader, inbe-
gripet konsulära och adminis-
trativa avgifter, ska detta
också gälla motsvarande do-
kument som ges in till den be-
höriga myndigheten eller den
behöriga institutionen i den
andra avtalsslutande staten
vid tillämpningen av denna
konvention.

3. Dokument och intyg som

måste visas upp vid tillämp-
ning av denna konvention ska
undantas från legalisering av
diplomatisk eller konsulär
myndighet. Kopior av doku-
ment som är bestyrkta som
exakta kopior av en behörig
institution i en avtalsslutande
stat ska betraktas som be-
styrkta och exakta kopior av
den andra avtalsslutande sta-
tens behöriga institution, utan
ytterligare bestyrkande.

vFkok fdlh ykHk dk Hkqxrku

djus ds lEcU/k esa ,d nwljs

dh mlh izdkj lgk;rk djsaxs]

tSls os viuk fo/kku ykxw dj

jgs gksaaA bl vuqPNsn esa lanfH-

kZr lgk;rk] ykxr dh vkilh

izfriwfrZ ds fcuk iznku dh

tk,xhA

2.

tgka ,d

lafonkdkjh jkT; dk fo/kku

;g izko/kku djrk gS fd dksbZ

dkxtkr] tks ml lafonkd-

kjh jkT; ds l{ke izkf/kdj.k

vFkok vfHkdj.k dks izLrqr

fd;k tkrk gS] dklqayj vkSj

iz⬝kklfud Qhl lfgr] �SkqYd

vkSj izHkkjksa ls] iwjh rjg ls

vFkok vkaf⬝kd #i ls NwV iz-

kIr gksxh] ;g NwV rnuq:ih

dkxtkrksa ij Hkh ykxw gksxh]

tks bl djkj dks ykxw djus

esa] vU; lafonkdkjh jkT; ds

l{ke izkf/kdj.k vFkok vfH-

kdj.k dks izLrqr fd;k tkrk

gSA

3.

bl djkj

ds dk;kZUo;u ds fy,

vko⬝;d #i ls izLrqr fd,

tkus okys dkxtkrksa vkSj

izek.k&i=ksa dks] jktuf;d

vFkok dkalqyj izkf/kdj.kksa

}kjk izekf.kr djkus ls NwV iz-

kIr gksxhA dkxtkrksa dh

izfr;ka] tks ,d lafonkdkjh

jkT; ds l{ke vfHkdj.k }kjk

lp vkSj lgh izfr;ksa ds #i esa

izekf.kr gS] mUgsa vU; lafonk-

dkjh jkT; ds l{ke vfHkdj.k

}kjk fdlh vkxs izek.ku ds

fcuk lp vkSj lgh izfr;ksa ds

#i esa Lohdkj fd;k tk;sxkA

determination of entitlement
to or payment of any benefit
under this Agreement as they
would for the application of
their own legislation. The as-
sistance referred to in this Ar-
ticle shall be provided without
mutual reimbursement of
costs.

2. Where the legislation of

one Contracting State pro-
vides that any document
which is submitted to the
competent authority or institu-
tion of that Contracting State
shall be exempted, wholly or
partly, from fees or charges,
including consular and admin-
istrative fees, the exemption
shall also apply to corre-
sponding documents which
are submitted to the compe-
tent authority or institution of
the other Contracting State in
the application of this Agree-
ment.

3. Documents and certifi-

cates which must be produced
for the implementation of this
Agreement shall be exempt
from authentication by diplo-
matic or consular authorities.
Copies of documents which
are certified as true and exact
copies by a competent institu-
tion of one Contracting State
shall be accepted as true and
exact copies by the competent
institution of the other Con-
tracting State, without further
certification.

background image

15

SFS 2013:524

4. Vid tillämpningen av

denna konvention får de behö-
riga myndigheterna och de be-
höriga institutionerna i de av-
talsslutande staterna kommu-
nicera direkt med varandra
och med enskilda, oavsett var
dessa är bosatta. Denna kom-
munikation får ske på
engelska.

5. De behöriga myndighe-

ter och behöriga institutioner
som ansvarar för tillämp-
ningen av denna konvention
ska snarast delge varandra alla
uppgifter om åtgärder de vid-
tagit för att tillämpa denna
konvention samt om änd-
ringar i deras respektive lag-
stiftning, i den mån sådana
ändringar påverkar tillämp-
ningen av konventionen.

6. De behöriga institutio-

nerna ska årligen utbyta statis-
tik, som ska anges närmare i
tillämpningsöverenskommel-
sen.

Artikel 17

Ansökningar, meddelanden
och överklaganden

1. Ansökningar, meddelan-

den och överklaganden, som
enligt lagstiftningen i den ena
avtalsslutande staten ska ges
in till en behörig myndighet
eller en behörig institution i
denna stat inom en föreskri-
ven tid, ska anses ha kommit
in i tid och på angivet datum,
om de ges in inom samma fö-

4.

bl djkj

ds dk;kZUo;u ds fy,] lafonk-

dkjh jkT;ksa ds l{ke izkf/

kdj.k vkSj vfHkdj.k ,sls

O;fDr;ksa ds vkokl ij /;ku

ns nsrs gq,] fdlh O;fDr ds

lkFk & lkFk] ,d nwljs ds

lkFk lh/ks lEidZ dj ldrs

gSaA ,sls i=& O;ogkj vaxzsth

esa fd, tk ldrs gSaA

5.

bl djkj

dks ykxw djus ds fy,

m�"kjnk;h l{ke izkf/kdj.k

vkSj vfHkdj.k] muds vius

fo/kku esa ifjorZuksa ds ckjs esa]

tgka rd ;s ifjorZu bl

djkj dks ykxw djus dks izHk-

kfor djrs gaS] vFkok bl

djkj dks ykxw djus ds fy,

muds }kjk fd, x, mik;ksa ds

ckjs esa lHkh lwpuk] ftruk

tYnh laHko gks] ,d nwljs dks

lalwfpr djsxsaA

6.

l{ke

vfHkdj.k okf�"kZd #i ls

vkadM+ksa dk vknku&iznku

djsxsa tks fd iz⬝kklfud izcU/k

esa fofufnZ�"V gksxkA

vuqPNsn&17

nkos] uksfVl vkSj vihy

1.

nkos] uksfVl

vFkok vihy tks lafonkdkjh

jkT;ksa esa ls ,d ds fo/kku ds

vuqlkj] ml lafonkdkjh jkT;

ds izkf/kdkjh vFkok vfHkdj.k

dks ,d fu/kkZfjr vof/k esa izL-

rqr fd, tkus gSa] os ;fn nwljs

lafonkdkjh jkT; ds izkf/kd-

kjh vFkok vfHkdj.k dks mlh

fu/kkZfjr vof/k esa izLrqr fd,

4. For the implementation

of this Agreement, the compe-
tent authorities and institu-
tions of the Contracting States
may communicate directly
with each other as well as
with any person, regardless of
the residence of such persons.
Such communication may be
made in English.

5. The competent authori-

ties and institutions respons-
ible for the application of this
Agreement, shall communi-
cate to each other, as soon as
possible, all information about
the measures taken by them
for the application of this
Agreement or about changes
in their respective legislation
in so far as these changes af-
fect the application of this
Agreement.

6. The competent institu-

tions shall annually exchange
statistics, which shall be spec-
ified in the Administrative Ar-
rangement.

Article 17

Claims, Notices and Appeals

1. Claims, notices or ap-

peals which, according to the
legislation of one of the Con-
tracting States, should have
been submitted within a speci-
fied period to the competent
authority or institution of that
Contracting State, shall be
considered to be filed on time
and on the given date if they

background image

16

SFS 2013:524

reskrivna tid till en behörig
myndighet eller en behörig in-
stitution i den andra avtalsslu-
tande staten. I detta fall ska
ansökningarna, meddelan-
dena eller överklagandena
utan dröjsmål översändas till
den behöriga myndigheten el-
ler institutionen i den först-
nämnda avtalsslutande staten.

2. En ansökan om förmåner

enligt lagstiftningen i den ena
avtalsslutande staten ska
också anses vara en ansökan
om en förmån av samma slag
enligt den andra avtalsslu-
tande statens lagstiftning, un-
der förutsättning att den sö-
kande så önskar och tillhanda-
håller uppgifter som anger att
försäkringsperioder har full-
gjorts i enlighet med den
andra avtalsslutande statens
lagstiftning.

Artikel 18

Sekretessbelagda uppgifter

Om inget annat föreskrivs i

de nationella lagarna och
andra bestämmelserna i en av-
talsslutande stat ska uppgifter
om en enskild person, som i
enlighet med denna konven-
tion vidarebefordras till den
behöriga myndigheten eller
den behöriga institutionen i
denna stat av den behöriga
myndigheten eller den behö-
riga institutionen i den andra
avtalsslutande staten, uteslu-
tande användas för tillämp-
ning av denna konvention och
den lagstiftning som denna

x, gSa] rks mUgsa le; ij vkSj

nh xbZ rkjh[k ij nkf[ky

fd;k x;k le>k tk;sxkA bl

ekeys esa] igys lafonkdkjh

jkT; ds l{ke izkf/kdkjh

vFkok vfHkdj.k dks nkos] uks-

fVl vFkok vihy vfoyEc

Hksts tkus gSaA

2.

,d

lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds

varxZr ykHkksa ds fy, nkf[ky

fd;k x;k vkosnu] vU; la-

fonkdkjh jkT; ds fo/kku ds

varxZr mlh Lo#i ds ykHk ds

fy, vkosnu Hkh ekuk tk,xk]

c⬝krZs fd vkosnd ,slk pkgs

vkSj ;g n⬝kkZrs gq, lwpuk

miyC/k djk;s fd mlus vU;

lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds

vUrxZr chek vof/k;ka iwjh dh

gSaA

vuqPNsn&18

lwpuk dh xksiuh;rk

tc rd fd ,d lafonkdkjh

jkT; ds jk�"Vªh; dkuwuksa vkSj

fofu;eksa }kjk vU;Fkk visf{kr

u gks] ,d O;fDr ds ckjs esa lw-

puk] tks bl djkj ds

vuqlj.k esa] ml lafonkdkjh

jkT; ds l{ke izkf/kdkjh

vFkok vfHkdj.k }kjk nwljs la-

fonkdkjh jkT; ds l{ke izkf/

kdkjh vFkok vfHkdj.k dks

gLrkUrfjr dh tkrh gS] iw.kZr%

bl djkj vkSj fo/kku ftl

ij ;g djkj ykxw gksrk gS] ds

dk;kZUo;u ds iz;kstuksa ds

fy, iz;ksx dh tk,xhA ,d

lafonkdkjh jkT; ds l{ke

are presented within the same
specified period to the compe-
tent authority or institution of
the other Contracting State. In
this case, the claims, notices
or appeals must be sent with-
out delay to the competent au-
thority or institution of the
former Contracting State.

2. An application for bene-

fits under the legislation of
one Contracting State shall be
deemed to be also an applica-
tion for a benefit of same na-
ture under the legislation of
the other Contracting State
provided that the applicant so
wishes and provides informa-
tion indicating that insurance
periods have been completed
under the legislation of the
other Contracting State.

Article 18

Confidentiality of Information

Unless otherwise required

by the national laws and regu-
lations of a Contracting State,
information about an individ-
ual which is transmitted in ac-
cordance with this Agree-
ment to the competent author-
ity or institution of that Con-
tracting State by the
competent authority or institu-
tion of the other Contracting
State shall be used exclusively
for purposes of implementing
this Agreement and the legis-
lation to which this Agree-
ment applies. Such informa-

background image

17

SFS 2013:524

konvention omfattas av. De
uppgifter som tas emot av en
behörig myndighet eller en
behörig institution i en avtals-
slutande stat ska behandlas i
enlighet med nationella lagar
och andra bestämmelser i
nämnda stat om skydd för
uppgifter av privat och konfi-
dentiell natur.

Artikel 19

Utbetalning av förmåner

1. Den behöriga institutio-

nen ska betala ut förmånerna
direkt till förmånstagarna utan
avdrag för administrativa
kostnader.

2. Utbetalningar till den

andra avtalsslutande staten
med anledning av denna kon-
vention ska göras i fritt kon-
vertibel valuta.

3. Om en avtalsslutande

stat inför valutakontroll eller
vidtar andra liknande åtgär-
der som begränsar betalning,
remittering eller överföring av
medel eller finansiella instru-
ment till personer som befin-
ner sig utanför dess territo-
rium, ska den avtalsslutande
staten utan dröjsmål vidta
lämpliga åtgärder för att
trygga betalning av penning-
medel som ska betalas ut i en-
lighet med denna konvention.

izkf/kdkjh vFkok vfHkdj.k

}kjk izkIr ,slh lwpuk

O;fDrxr MkVk dh xqIrrk

vkSj xksiuh;rk ds laj{k.k ds

fy, ml lafonkdkjh jkT; ds

jk�"Vªh; dkuwuksa vkSj fofu;eksa

}kjk iz⬝kkflr gksxhA

vuqPNsn&19

ykHkksa dk Hkqxrku

1.

Lk{ke

vfHkdj.k iz⬝kklfud O;; gsrq

fdlh dVkSrh ds fcuk] ykHk-

kfFkZ;ksa dks lh/ks ykHkksa dk

Hkqxrku djsxkA

2.

bl djkj

ls iSnk gksus okys] vU; lafonk-

dkjh jkT; esa Hkqxrku] eqDr

ifjofrZr djsalh esa fd;s

tk,axsA

3.

ml fLFkfr

esa] tc ,d lafonkdkjh jkT;]

eqnzk fu;U=.k ;k blh izdkj

ds vU; rjhds ykxw djrk gS]

tks ml lafonkdkjh jkT; ds

ckgj jgus okys O;fD�"k;kaas ds

Hkqxrkuksa] izs�"k.kksa ;k fuf/k;ksa ds

gLrkUrj.kksa ;k fo�"kh; ra=ksa dks

izfrcfU/kr djrs gSa] rks mls

fcuk fdlh foyEc ds ;g lq-

fuf⬝pr djrs gq, mi;qDr

mik; djus pkfg,a fd bl

djkj ds vuqlkj izn�"k fdlh

Hkh jkf⬝k dk Hkqxrku vo⬝;

fd;k tkuk pkfg,A

tion received by a competent
authority or institution of a
Contracting State shall be
governed by the national laws
and regulations of that Con-
tracting State for the protec-
tion of privacy and confidenti-
ality of personal data.

Article 19

Payment of Benefits

1. The competent institu-

tion shall directly pay the ben-
efits to the beneficiaries with-
out any deduction for admin-
istrative expenses.

2. Payments into the other

Contracting State arising from
this Agreement shall be ef-
fected in freely convertible
currency.

3. In the event that a Con-

tracting State imposes cur-
rency controls or other similar
measures that restrict pay-
ments, remittance or transfers
of funds or financial instru-
ments to persons who are out-
side the Contracting State, it
shall, without delay, take ap-
propriate measures to ensure
the payment of any amount
that must be paid in accord-
ance with this Agreement.

background image

18

SFS 2013:524

Artikel 20

Tvistlösning

1. De avtalsslutande stater-

nas behöriga myndigheter ska
i möjligaste mån lösa problem
som kan uppstå i fråga om
tolkning eller tillämpning av
denna konvention i enlighet
med dess syfte och grundläg-
gande principer.

2. De avtalsslutande sta-

terna ska utan dröjsmål sam-
råda på begäran av endera sta-
ten om frågor som inte har
lösts av de behöriga myndig-
heterna i enlighet med punkt
1.

AVDELNING V

�VERG�&NGS- OCH
SLUTBEST�MMELSER

Artikel 21

�vergångsbestämmelser

1. Denna konvention grun-

dar ingen rätt till förmåner för
tid före ikraftträdandet.

2. Denna konvention ska

också tillämpas på händelser
som inträffat före dess ikraft-
trädande.

3. Samtliga försäkringspe-

rioder som fullgjorts enligt en
av de avtalsslutande staternas
lagstiftning före konventio-

vuqPNsn&20

fooknksa dk fuiVku

1.

lafonkdkjh

jkT;ksa ds l{ke izkf/kdj.k

blds vfHkizk; vkSj ekSfyd

fl)kUrksa ds vuqlkj bl djkj

dh O;k[;k vFkok bls ykxw

djus esa gksus okys erHksnksa dks

;FkklaHko gy djsaxsA

2.

iSjkxzkQ&1

ds vuqlkj l{ke izkf/kdj.kksa

}kjk gy u fd, x, ekeyksa

ds lEcU/k eas fdlh Hkh lafonk-

dkjh jkT; ds vuqjks/k ij la-

fonkdkjh jkT; rRijrk ls

,d&nwljs ls fopkj&foe⬝kZ

djsaxsA

Hkkx V

ifjorhZ vkSj vfUre izko/kku

vuqPNsn&21

ifjorhZ izko/kku

1.

;g djkj]

blds ykxw gksus ls iwoZ dh

fdlh vof/k ds fy, ykHkksa dh

fdlh ik=rk dks l`ftr ugha

djsxkA

2.

;g djkj]

blds ykxw gksus ls iwoZ dh

?kVukvksa ij Hkh ykxw gksxkA

3.

bl djkj

ds ykxw gksus dh rkjh[k ls iwoZ

lafonkdkjh jkT;ksa esa ls ,d ds

fo/kku ds vUrxZr iwjh dh xbZ

Article 20

Resolution of Disputes

1. The competent authori-

ties of the Contracting States
shall resolve, to the extent
possible, any difficulties
which arise in interpreting or
applying this Agreement ac-
cording to its spirit and funda-
mental principles.

2. The Contracting States

shall consult each other
promptly at the request of
either Contracting State con-
cerning matters, which have
not been resolved by the com-
petent authorities in accord-
ance with paragraph 1.

PART V

TRANSITIONAL AND
FINAL PROVISIONS

Article 21

Transitional Provisions

1. This Agreement shall not

create any entitlement to ben-
efits for any period prior to its
entry into force.

2. This Agreement shall

also apply to events, which
occurred prior to its entry into
force.

3. All insurance periods

completed under the legisla-
tion of one of the Contracting
States prior to the date on

background image

19

SFS 2013:524

nens ikraftträdande ska beak-
tas vid fastställande av rätt till
förmåner enligt bestämmel-
serna i denna konvention.

4. Tillämpningen av denna

konvention ska inte föranleda
minskning av förmånsbelopp
som en person har beviljats
före ikraftträdandet.

Artikel 22

�ndring av konventionen

Var och en av de avtalsslu-

tande staterna får begära änd-
ring av denna konvention. En
ändring får genomföras efter
samråd och överenskom-
melse.

Artikel 23

Ikraftträdande

1. Denna konvention träder

i kraft den första dagen i den
tredje månaden efter den må-
nad när vardera avtalsslutande
staten från den andra avtals-
slutande staten har tagit emot
skriftlig underrättelse om att
alla villkor för konventionens
ikraftträdande har fullgjorts.

2. Detsamma gäller om

konventionen ändras i enlig-
het med artikel 22.

lHkh chek vof/k;ksa dks] bl

djkj ds izko/kkuksa ds vuqlj.k

esa fdlh ykHk dh ik=rk fu/

kkZfjr djrs le; e�Rsutj j[kk

tk,xkA

4.

bl djkj

ds ykxw gksus ds ifj.kke Lo#i

ykHk dh jkf⬝k esa dksbZ deh

ugha gksxh] ftlds fy, ik=rk

blds ykxw gksus ls iwoZ LFk-

kfir dh xbZ FkhA

vuqPNsn&22

djkj esa la⬝kks/ku ;k lq/kkj

izR;sd lafonkdkjh jkT; bl

djkj esa la⬝kks/ku ;k lq/kkj ds

fy, vuqjks/k dj ldrs gSaA

,slk la⬝kks/ku ;k lq/kkj

ikjLifjd fopkj foe⬝kZ vkSj

lgefr ds i⬝pkr~ fd;k

tk;sxkA

vuqPNsn&23

ykxw gksuk

1.

;g djkj

izR;sd lafonkdkjh jkT; }kjk

vU; lafonkdkjh jkT; ls

fyf[kr vf/klwpuk] fd mlus

bl djkj dks ykxw djus ds

fy, lHkh ?kjsyw vis{kkvksa dk

vuqikyu dj fy;k gS] izkIr

gksus okys eghus ds i⬝pkr~

rhljs eghus ds izFke fnol ls

ykxw gksxkA

2.

;gh izf��;k

ykxw gksxh] ;fn djkj dks

vuqPNsn 22 ds vuqlkj la⬝kksf/

which this Agreement enters
into force shall be taken into
consideration in determining
entitlement to any benefit in
accordance with the provi-
sions of this Agreement.

4. The application of this

Agreement shall not result in
any reduction in the amount
of a benefit to which entitle-
ment was established prior to
its entry into force.

Article 22

Revision of or Amendment to
the Agreement

Each Contracting State may

request a revision of or an
amendment to this Agree-
ment. Such revision or
amendment may be made af-
ter mutual consultation and
agreement.

Article 23

Entry into Force

1. This Agreement shall en-

ter into force on the first day
of the third month following
the month in which each Con-
tracting State has received
from the other Contracting
State written notification that
it has complied with all do-
mestic requirements for its en-
try into force.

2. The same procedure ap-

plies if the Agreement is re-
vised or amended according

background image

20

SFS 2013:524

Artikel 24

Konventionens varaktighet
och upphörande

1. Denna konvention ska

gälla utan tidsbegränsning.

2. Denna konvention kan

sägas upp av vardera avtals-
slutande staten genom skrift-
ligt meddelande tolv månader
i förväg till den andra avtals-
slutande staten.

3. Upphör konventionen

genom uppsägning ska dess
bestämmelser fortsätta att till-
lämpas på förmåner som re-
dan har beviljats. Genom sär-
skild överenskommelse avgör
de avtalsslutande staterna hur
det ska förfaras med rättighe-
ter under förvärvande.

Till bekräftelse härav har

undertecknade, därtill veder-
börligen bemyndigade, under-
tecknat denna konvention.

Upprättad den 26 november

2012 i New Delhi i två exem-
plar på språken svenska, hindi
och engelska, vilka alla är lika
giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar

av detta avtal ska den engel-
ska texten gälla.

kr vFkok blesa lq/kkj fd;k

tkrk gSA

vuqPNsn 24

djkj dh le;kof/k vkSj

lekfIr

1.

;g djkj

bldh le;kof/k ij fdlh

lhek ds fcuk ykxw jgsxkA

2.

;g djkj

vU; lafonkdkjh jkT; dks

fyf[kr esa ckjg eghuksa dk uks-

fVl nsrs gq, fdlh Hkh lafonk-

dkjh jkT; }kjk lekIr fd;k

tk ldrk gSA

3.

;fn ;g

djkj lekIr fd;k tkrk gS rks

blds vUrxZr izkIr ykHkksa dk

Hkqxrku vFkok ik=rk ds

lEcU/k esa vf/kdkj cuk, j[ks

tk,axsaA lafonkdkjh jkT; izkIr

fd, tkus okyh izf��;k esa vf/

kdkjksa ds lkFk fuiVus ds fy,

O;oLFkk djsaxsA

blds lk{; esa] viuh&viuh

ljdkjksa }kjk fof/kor izkf/k�r

gksus ds ukrs v/kksgLrk{kjh us

bl djkj ij gLrk{kj fd,

gSaA

fnukad 26

नव बर, 2012

dks ubZ fnYyh esa fgUnh] Lo-

hfM⬝k vkSj vaxszth Hkk�"kkvksa]

izR;sd dh nkss ewy izfr;ksa esa

fd;k x;k] lHkh ikB lekUk

:Ik ls izkekf.kd gSaA

O;k[;k esa fdlh fHkUurk ds

ekeys esa] vaxzsth ikB&ekU;

gksxkA

to Article 22.

Article 24

Duration and Termination of
the Agreement

1. This Agreement shall re-

main in force without any lim-
itation on its duration.

2. This Agreement may be

terminated by either of the
Contracting State giving a
twelve months notice in writ-
ing to the other Contracting
State.

3. If this Agreement is ter-

minated, rights regarding en-
titlement to or payment of
benefits acquired under it
shall be retained. The Con-
tracting States shall make ar-
rangements to deal with rights
in the process of being ac-
quired.

IN WITNESS WHEREOF,

the undersigned, being duly
authorized thereto, have
signed this Agreement.

Done at New Delhi on

26

November 2012, in two

originals, each in the Swedish,
Hindi and English languages,
all texts being equally authen-
tic.

In case of any divergence

of interpretation, the English
text shall prevail.

background image

21

SFS 2013:524

F�R KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

fdxaMe vkWQ LohMu dh

ljdkj dh vksj ls

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF SWEDEN

Ulf Kristersson

F�R REBUBLIKEN INDIENS REGERING

Hkkjr x.kjkT; dh

ljdkj dh vksj ls

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Vayalar Ravi

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013