SFS 2013:533 Förordning om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

130533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:409) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1997:409) om särskild

utlänningskontroll ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

3 §

En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-med-

borgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som har medde-
lats ett återreseförbud enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
eller motsvarande äldre bestämmelser, får ansöka om upphävande av återrese-
förbudet. En sådan ansökan ska lämnas in till regeringen. Regeringen ska ta
ställning till ansökan inom sex månader från det att den lämnades in.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla
sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158,
30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038).

SFS 2013:533

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013