SFS 2013:535 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

130535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

14 §

1

Förbud gäller mot att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar

som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor i annat
syfte än som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation.

Detta förbud gäller inte sådana anläggningar som behövs i verksamhet som

bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materiel-
verk. Förbudet gäller inte heller sådana anläggningar som Rikspolisstyrelsen
behöver i sin bombskyddsverksamhet.

Post- och telestyrelsen får efter ansökan av Kriminalvården besluta att för-

budet inte ska gälla viss sådan anläggning som behövs i en anstalt eller ett
häkte inom Kriminalvården för att hindra otillåten mobiltelefonkommu-
nikation, om anläggningen kan användas utan att skadlig störning uppstår
utanför anstalten eller häktet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1028.

SFS 2013:535

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013