SFS 2013:536 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

130536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 27, 28 och 66 §§ förordningen (2000:308) om

fastighetsregister ska ha följande lydelse.

27 §

1

Under planer m.m. ska redovisas

1. regionplan eller översiktsplan,
2. detaljplan, områdesbestämmelser eller motsvarande äldre planer,
3. bestämmelse om marks användning som har meddelats enligt miljöbal-

ken, väglagen (1971:948), kulturmiljölagen (1988:950), lagen (1995:1649)
om byggande av järnväg eller motsvarande äldre författning,

4. utredning om tillämpning av 6 kap. 3–5 §§ plan- och bygglagen

(2010:900) eller motsvarande äldre utredning,

5. beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser enligt plan-

och bygglagen eller utredning om anläggningsavgift enligt lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster eller beslut eller utredning av motsvarande art en-
ligt äldre bestämmelser,

6. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter enligt 40 § första

stycket 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
eller motsvarande äldre bestämmelse,

7. bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) eller lagen

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, och

8. fornlämning.
Uppgifter får även redovisas om jaktvårdsområden och fiskevårdsområden.

28 §

Redovisningen av en plan m.m. ska innehålla uppgift om

1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens

arkivakt,

2. fornlämningsnummer för fornlämning,
3. län och registerområde,
4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,
5. datum för beslut,
6. datum då tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla,
7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar respektive upphör,
8. datum då en regionplan upphör att gälla,
9. sådan detaljplan som berör en fastighetsplan,
10. sådan fastighetsplan som berör en detaljplan,

1 Senaste lydelse 2011:372.

SFS 2013:536

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:536

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

11. särskilda anmärkningar om planens, bestämmelsens, beslutets eller ut-

redningens innebörd och omfattning,

12. aktbeteckning och datum för plan, bestämmelse, beslut eller utredning

som har ändrats genom eller innebär en förändring av en redovisad enhet,

13. fastighet, samfällighet och, om kvartersregister förs, kvarter som berörs

av planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen,

14. beteckning på registerkartblad där planen, bestämmelsen, beslutet eller

utredningen redovisas, samt

15. koordinater för fornlämning.
Om det är lämpligare, får redovisning enligt första stycket 13 av berörda

fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det registerom-
råde eller den trakt som berörs. Om det finns särskilda skäl, får sådan redovis-
ning helt underlåtas.

66 §

Som tilläggsinformation till uppgifter om planer m.m. i allmänna delen

får en kommun eller en länsstyrelse redovisa

1. uppgifter som för myndigheten underlättar identifiering av planer m.m.

vilka ska redovisas enligt 27 §,

2. ytterligare uppgifter om planer, bestämmelser, beslut eller utredningar

än som anges i 28 §, samt

3. förslag till sådana planer m.m. som enligt 27 § ska redovisas av myndig-

heten i allmänna delen.

Riksantikvarieämbetet får redovisa uppgifter om fornlämningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)