SFS 2013:537 Lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd

130537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1918:163) med vissa be-

stämmelser om sjöfynd

2 ska ha följande lydelse.

9 §

3

Bestämmelser om vissa äldre sjöfynd finns i kulturmiljölagen

(1988:950). Särskilda bestämmelser om hittegods finns i lagen (1938:121) om
hittegods. Särskilda bestämmelser om sjunket eller ilandflutet virke finns i
lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled. Bestämmelser om ensamrätt
till bärgning finns i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

2 Lagen omtryckt 1984:984.

3 Senaste lydelse 1988:951.

SFS 2013:537

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013