SFS 2013:538 Lag om ändring i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning

130538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:983) om ensamrätt till
bärgning;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1984:983) om ensamrätt

till bärgning ska ha följande lydelse.

6 §

2

För vissa fartygslämningar och vissa föremål gäller bestämmelserna i

kulturmiljölagen (1988:950).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

2 Senaste lydelse 1988:952.

SFS 2013:538

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013