SFS 2013:539 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

130539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 § expropriationslagen

(1972:719) ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

Expropriation får ske för att bevara bebyggelse eller fornlämning med

ett högt historiskt eller kulturhistoriskt värde eller bereda tillräckligt utrymme
däromkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

SFS 2013:539

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013