SFS 2013:540 Förordning om ansvar för oljeskador till sjöss

130540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ansvar för oljeskador till sjöss;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond

1 §

En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 10 kap. 6 § sjö-

lagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen samt innehålla uppgif-
ter om

1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,
2. fartygets dräktighet beräknad enligt 9 kap. 5 § 6 sjölagen,
3. fartygsägarens namn och adress,
4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt säkerhet

för fartygsägarens ansvar, och

5. namn och adress på samtliga kända sakägare.
Sökanden ska till domstolen ge in en kopia av ett sådant certifikat för farty-

get som avses i 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen samt en handling som visar den
uppgift om fartygets dräktighet som avses i första stycket 2.

2 §

I fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas enligt 10 kap. 6 §

sjölagen (1994:1009) tillämpas 2–6 §§ förordningen (1985:68) om begräns-
ningsfond.

Om en sådan dom som anges i 4 § den förordningen har meddelats i en

främmande stat som har tillträtt den i 10 kap. 1 § första stycket sjölagen an-
givna 1992 års ansvarighetskonvention, ska även en kopia av beslutet om
verkställighet enligt 21 kap. 6 § sjölagen ges in.

Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg

3 §

Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses i

10 kap. 12 § första stycket eller 10 a kap. 11 § första stycket sjölagen
(1994:1009) prövas av Transportstyrelsen.

Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket eller 10 a kap. 11 §

tredje stycket sjölagen utfärdas av Transportstyrelsen.

4 §

Ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen på formulär som

Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om.

5 §

Ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren

eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att

SFS 2013:540

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:540

1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 10 kap. 12 §

första stycket eller 10 a kap. 11 § första stycket sjölagen (1994:1009), och

2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upp-

höra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande
om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Trans-
portstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett
nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar

som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är
uppfylld.

6 §

Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket sjölagen

(1994:1009) ska utfärdas på formulär enligt bilaga 1 till denna förordning. För
ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt
fartyg formulär 2.

Ett certifikat som avses i 10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen ska utfärdas

på formulär enligt bilaga 2 till denna förordning. För ett fartyg som ägs av sta-
ten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg

7 §

För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte

ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra
stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat
eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.

Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en

översättning till ett av dessa språk.

Certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen ska innehålla de

uppgifter som anges i formulär 2 i bilaga 1. Certifikat som avses i 10 a kap.
12 § andra stycket sjölagen ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2
i bilaga 2.

8 §

För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och

inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra
stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av
Transportstyrelsen.

Ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio dagar

innan fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller till en annan
tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift

om

1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, natio-

nalitet och hemort,

2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga

verksamhet,

3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt
4. försäkringsgivarens namn och den adress där denne bedriver sin huvud-

sakliga verksamhet samt den adress där försäkringen har utfärdats eller säker-

background image

3

SFS 2013:540

heten ställts; det som sägs om en försäkringsgivare gäller också den som har
ställt annan säkerhet.

9 §

Ansökan om ett certifikat som avses i 8 § ska innehålla ett intyg av för-

säkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det
framgå att

1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 10 kap. 13 §

första stycket eller 10 a kap. 12 § första stycket sjölagen (1994:1009), och

2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upp-

höra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande
om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Trans-
portstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett
nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar

som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är
uppfylld.

10 §

Om Transportstyrelsen finner att försäkringen eller säkerheten för ett

fartyg som avses i 8 § är betryggande, ska ett certifikat utfärdas på formulär
som Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

11 §

Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg

som avses i 8 § ska jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Trans-
portstyrelsen enligt 10 §.

12 §

För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses

i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen
(1994:1009) vara utfärdat av en behörig myndighet i den staten.

Övriga bestämmelser

13 §

Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevak-

ningen kontrollera att den skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet
som föreskrivs i 10 kap. eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska
också kontrolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12
eller 13 § respektive 10 a kap. 11 eller 12 § i den lagen.

14 §

Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av 3–12 §§ i denna förordning och om avgifter för prövningen av
ansökningar om certifikat.

Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen

meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 § i denna för-
ordning.

background image

4

SFS 2013:540

Denna förordning träder i kraft den 3 september 2013, då förordningen

(1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)
ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

background image

5

SFS 2013:540

Bilaga 1

FORMULÄR 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för
skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil li-

ability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konven-
tion om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att
staten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i artikel V första
stycket i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsa-
kad av förorening genom olja.

This is to certify that the above-named ship is owned by the State of

Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by
Article V, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for
Oil Pollution Damage, 1992.

Detta certifikat gäller till

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish

Transport Agency

Fartygets namn

Name of ship

Boktäver eller
siffror som
identifierar
fartyget

Distinctive
number or
letters

Hemort

Port of registry

Ägarens namn
och adress

Name and
address of
owner

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At

(ort)
(place)

den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
on

(datum)
(date)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing
official)

background image

6

SFS 2013:540

FORMULÄR 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för
skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil li-

ability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konven-
tion om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan
ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel VII i 1992 års inter-
nationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom
olja.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a

policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of
Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution
Damage, 1992.

Säkerhetens art

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type of Security

Säkerhetens giltighetstid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duration of Security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er)
som har ställt annan ekonomisk säkerhet
Name and Address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name

Adress

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address

Detta certifikat gäller till

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Fartygets namn

Name of ship

Boktäver eller
siffror som
identifierar
fartyget

Distinctive
number or
letters

Hemort

Port of registry

Ägarens namn
och adress

Name and
address of
owner

background image

7

SFS 2013:540

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish

Transport Agency

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At

(ort)
(place)

den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
on

(datum)
(date)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing
official)

background image

8

SFS 2013:540

Bilaga 2

FORMULÄR 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för
skada orsakad av förorening genom bunkerolja

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil li-

ability for bunker oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 7 i 2001 års internationella konven-
tion om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja.

Issued in accordance with the provisions of article 7 of the International

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att
staten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i artikel 7 första
stycket i 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsa-
kad av förorening genom bunkerolja.

This is to certify that the above-named ship is owned by the State of

Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by
Article 7, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for
Bunker Oil Pollution Damage, 2001.

Detta certifikat gäller till

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish

Transport Agency

Fartygets
namn

Name of
ship

Boktäver
eller siffror
som
identifierar
fartyget

Distinctive
number or
letters

IMO-
identifika-
tionsnum-
mer

IMO ship
identifica-
tion number

Hemort

Port of
registry

Ägarens
namn och
adress

Name and
address of
owner

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At

(ort)
(place)

den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
on

(datum)
(date)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing
official)

background image

9

SFS 2013:540

FORMULÄR 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för
skada orsakad av förorening genom bunkerolja

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil li-

ability for bunker oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 7 i 2001 års internationella konven-
tion om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja.

Issued in accordance with the provisions of article 7 of the International

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan
ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel 7 i 2001 års interna-
tionella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom
bunkerolja.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a

policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of
article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pol-
lution Damage, 2001.

Säkerhetens art

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type of Security

Säkerhetens giltighetstid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duration of Security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er)
som har ställt annan ekonomisk säkerhet
Name and Address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name

Adress

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address

Detta certifikat gäller till

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Fartygets
namn

Name of
ship

Boktäver
eller siffror
som
identifierar
fartyget

Distinctive
number or
letters

IMO-
identifika-
tionsnum-
mer

IMO ship
identifica-
tion number

Hemort

Port of
registry

Ägarens
namn och
adress

Name and
address of
owner

background image

10

SFS 2013:540

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish

Transport Agency

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At

(ort)
(place)

den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
on

(datum)
(date)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing
official)