SFS 2013:543 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009)

130543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring
i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:328) om ändring i sjölagen

(1994:1009) i fråga om 7 kap. 1 och 2 a §§, 10 kap. 2, 2 a, 12, 13 a och 19 §§,
10 a kap., 19 kap. 1 §, 20 kap. 14 §, 21 kap. 5 och 6 §§ samt rubriken närmast
före 10 kap. 13 a § ska träda i kraft den 3 september 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:543

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013