SFS 2013:544 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

130544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om
transport av farligt gods;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2006:311) om transport av

farligt gods ska ha följande lydelse.

10 §

1

Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att

lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen följs:

1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter,
2. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,
3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare

transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter,

4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för

samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar, transport-
skydd samt utbildning och examination av förare av transporter av farligt
gods på väg och i terräng.

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om

transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna tillsynsmyn-

digheternas verksamhet och bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter
som utövar tillsyn över transporter på land. När det gäller tillsynen över ut-
bildning och examination vid gymnasieskolan och kommunal vuxenutbild-
ning ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samråda med Statens
skolinspektion.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1091.

SFS 2013:544

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013