SFS 2013:545 Förordning om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

130545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:31) om statliga
myndigheters skjutvapen m.m.;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (1996:31) om statliga myn-

digheters skjutvapen m.m. ska ha följande lydelse.

18 §

1

Försvarsmakten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för

tillämpningen av denna förordning för Försvarets materielverk, Totalförsva-
rets forskningsinstitut, Statens försvarshistoriska museer och Statens mari-
tima museer.

Rikspolisstyrelsen får meddela sådana föreskrifter för andra statliga myn-

digheter än Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut, Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer.
Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter ska den höra berörda myndig-
heter. I fråga om beredskapsvapen ska Rikspolisstyrelsen också höra För-
svarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:909.

SFS 2013:545

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013