SFS 2013:546 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

130546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:546

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:546

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Ekonomistyrningsverket
E-legitimationsnämnden
Elsäkerhetsverket

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Totalförsvarets forskningsinstitut

1 Senaste lydelse 2012:668. �ndringen innebär bl.a. att Tillväxtverket tagits bort ur
förteckningen.